متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

موضوع:

بررسی رابطه شیوه ­های فرزند پروریس و نگرش مذهبی با تاب ­آوری دانش آموزان دختر و پسر مدارس دولتی متوسطه دوم شهرستان رودان سال 92-91

استاد راهنما:

دکترسید محمد رضا فلاح چای

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 3

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………… 5

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم : پیشینه پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 13

تاب آوری…………………………………………………………………………………………………………….. 15

نگرش مذهبی…………………………………………………………………………………………………………. 17

پیشینه نگرش مذهبی………………………………………………………………………………………………… 18

شیوه های فرزند پروری …………………………………………………………………………………………… 21

سبک­های فرزند پروری از دیدگاه بامیرند ……………………………………………………………………… 26

سبک­های فرزند پروری از دیدگاه آدلر ………………………………………………………………………… 25

الگوی شفر ……………………………………………………………………………………………………………. 28

الگوی زیگلمن ………………………………………………………………………………………………………. 29

رابطه نگرش مذهبی با تاب آوری ………………………………………………………………………………. 33

رابطه پیوه­های فرزند پروری با تاب آوری …………………………………………………………………….. 36

پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 39

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ………………………………………………………………………… 39

تحقیقات انجام شده درداخل کشور ………………………………………………………………………………..     41

جمع بندی پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 44

فصل سوم : روش پژوهش

روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 48

جامعه آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه ……………………………………………………………….. 48

معرفی ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 49

مقیاس عقاید مذهبی گلاک و استارک ………………………………………………………………………….. 49

پرسشنامه سنجش نگرش­های مذهبی …………………………………………………………………………… 51

مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون …………………………………………………………………………. 52

فصل چهارم : یافته­های پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 55

توصیف داده­های پژوهشی ………………………………………………………………………………………… 55

توصیف نمونه تحقیق بر حسب سن ……………………………………………………………………………. 56

آزمون فرضیه­های اول……………………………………………………………………………………………….. 58

آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………… 60

فصل پنجم : بحث و نتیجه­گیری

بحث وتفسیرنتایج ………………………………………………………………………………………………….. 65

نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 68

منابع و مآخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………….. 71

منابع غیرفارسی ……………………………………………………………………………………………………… 78

سایت­ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 81

پیوست­ها ……………………………………………………………………………………………………………… 82

 

فهرست جداول

جدول شماره 1: فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ………………………………………. 55

جدول شماره 2: فراوانی و درصد نمونه تحقیق برحسب پایه تحصیلی …………………………………. 56

جدول شماره 3: فراوانی و درصد نمونه تحقیق برحسب سن …………………………………………….. 57

جدول شماره 4: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص آزمون فرضیه 1 ………………. 58

جدول شماره 5: خلاصه مدل رگرسیونی ………………………………………………………………………. 58

جدول شماره 6: نتایج تحلیل واریانس …………………………………………………………………………. 59

جدول شماره 7: ضرائب معادله رگرسیونی همزمان ………………………………………………………….. 59

جدول شماره 8: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص آزمون فرضیه 2 ………………. .60

جدول شماره 9: خلاصه مدل رگرسیونی ………………………………………………………………………. 61

جدول شماره 10: نتایج تحلیل واریانس ……………………………………………………………………….. 61

جدول شماره 11: ضرائب معادله رگرسونی همزمان …………………………………………………………. 62

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1: نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ………………………………………… 55

نمودار شماره 2:نمودارتوصیف نمونه تحقیق برحسب پایه تحصیلی………………………………………. 56

نمودار شماره 3: نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب سن         57

چکیده

اکثرمحققان براین باورندکه عوامل متعددی از جمله :ویژگی های درونی،روانی-اجتماعی،حمایت اعضای خانواده و دوستان،معنویت وحمایت های سیستم های اجتماعی درایجادوارتقای میزان تاب آوری افرادنقش دارند.پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه بين شیوه های فرزند پروری،معنويت و تاب آوري دردانش آموزان انجام شد. به استناد جدول مورگان نمونه مورد مطالعه شامل 200 دانش آموز (تعداد 100دانش آموز دخترو100دانش آموز پسر)دبیرستان های نمونه دولتی مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان رودان درسال91بودندکه با استفاده ازروش نمونه گيري تصادفي-خوشه ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیر تاب آوری ازمقياس كانر و ديويدسون(CD-RISC ،2003)،نگرش مذهبی بامقیاس سنجش نگرش های مذهبی مسلمانان که توسط سراج زاده وبراساس مدل گلاک وستارک(1965)، ساخته شده ومتغیرفرزند پروری را با پرسش نامه شيوه هاي فرزند پروري بامريند(1991)، جمع آوری شد. پژوهش حاضراز نوع همبستگي است و داده ها به روش رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتیجه این تحقیق نشان دهنده آن است که بین نگرش مذهبی و تاب آوری دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، وهمچنین با توجه به مقدار همبستگی به دست آمده نشانگرآن است که بین شیوه­های فرزند پروری و تاب آوری نیزرابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. با توجه به این که متغيرهاي نگرش مذهبی ومعنويت راهبردهاي مقابله ایي پيش بيني كننده هاي معناداري براي تاب آوری هستند، به نظر می رسد که می توان با اصلاح شیوه فرزند پروری والدین و همچنین با ارتقاء نگرش مذهبی فرزندان به افزایش تاب آوری و سازگاری دانش آموزان دربرابر تهدیدهاو مشکلات زندگی کمک شایانی کرد.

مقدمه:

يكي از عوامل بسيار مهم و اثر گذار بر رفتار فرد، خانواده است.محيط خانواده اولين و با دوام‌ترين عاملي است كه در رشد شخصيت افراد تأثير می گذارد.كودك خصوصياتي را از والدين خود به ارث مي‌برد بدين طريق پدر و مادر زمينه‌ي رشد و پيشرفت فرزندان را فراهم مي‌آورند. نفوذ والدين بر فرزندان تنها محدود به جنبه‌هاي ارثي نيست، بلكه پدر و مادر،در آشنايي كودك به زندگي جمعي و فرهنگ جامعه نيز، نقش مؤثري را ايفا مي كنند.موقعيت اجتماعي خانواده، وضع اقتصادي آن، افكار و عقايد،آداب و رسوم،ايده‌آل ها و آرزوهاي والدين و سطح تربيت آنان در طرز رفتار كودكان نفوذ فراوان دارد ( شريعتمداري، 1388).

مهمترين تماس‌هاي كودك در خانواده با والدين است اين تماس‌ها نقطه‌ي كانوني فرهنگ كودك را ايجاد مي‌كند.رفتار اولياء كودك چه خشن، چه محبت‌آميز و چه منع كننده باشد يا او را آزاد بگذارد،غالباً مطابق الگوهاي فرهنگي خاص انجام مي‌گيرد به هر حال كودك طبق فرهنگ خاص پدر و مادر خود مراقبت و تربيت مي‌شود و رفتار او از جنبه‌‌هاي مختلف، مطابق با فرهنگ جامعه‌اي مي‌باشد كه در آن زندگي مي‌كنند و نظر و رأي پدر و مادر نيز در آن مؤثر است.نوع زندگي خانگي كودك، در رشد شخصيت او نيز تأثير مهمي دارد و اين نيز به وسيله‌ي والدين معين مي‌شود مادران و پدراني كه به علت تجارب قبلي دوران كودكي خود، در انجام دادن وظيفه خطير خود، تزلزل و عدم اطمينان خاطر احساس مي‌كنند.ثبات عاطفي ندارند و به فرزندان شان نظر نامساعد دارند،يا درباره‌ي روش تربيت با يكديگر موافق نيستند، در اين صورت زندگي خانگي نامطلوبي براي رشد شخصيت كودكان و فرزندان فراهم خواهند آورد(واحدی سریگانی،1391).

اعتقادات مذهبی باور هایی را در بر می گیرد که انتظار می­رود پیروان آن دین به آن اعتقاد داشته باشند اعتقادات مذهبی را در قالب مفهوم ایمان معرفی می کند و ایمان را عبارت از هر نوع اصل و راهنما، باور، یقین و گرایشی می­داند که به زندگی فرد معنا و جهت می دهد . امام علی (ع) در نهج البلاغه،ایمان را بر چهار ستون استوار می­داند که عبارت است از : 1.صبر و شکیبایی 2. باور و یقین 3. عدل و داد 4. جهاد و کوشش در راه دین. ایمان،مفهومی مذهبی است که به طور معمول توسط مذاهب معرفی شده و راه های دستیابی به آن توسط آنها تبلیغ و ترغیب می شود مذهب به عنوان مجموعه ای از اعتقادات،باید ها و نباید ها و نیز ارزش های اختصاصی و تعمیم یافته از موثرترین تکیه گاه های روانی به شمار می آید که قادر است به معنای زندگی در لحظه لحظه های عمر معنا دهد و در شرایطی خاص نیز با فراهم سازی تکیه گاه های تبیینی فرد را از تعلیق و بی معنایی نجات دهد( شاکری نیا،1389).

نیاز انسان به دین و مذهب قدمتی به عمر تاریخ دارد زیرا بشر از همان ابتدای زندگی خود به حمایت ­کننده­ای مقتدر و تکیه گاه نیرو مند احساس نیاز می کرده است. موضوع دین توسط محققان پیش گامی،هم چون جیمز[1] (1929)؛فروید[2](1907)؛یونگ[3](1875-1961) و آلپورت[4](1967) بحث شده است.دین به منزله یک منبع مهم آسایش و آرامش،یک حس کنترل و امید را برای افراد در رویارویی با واقعیت های نامساعد زندگی دنیوی،خواه اقتصادی،اجتماعی،فیزیکی یا روانی، فراهم می کند. روحیه مذهبی به صورت چشم گیری با سلامت روانی و سازگاری در ارتباط است وافرادی که خود را بیش از همه مذهبی می­دانند، از دیگران سازگارترند و بالاترین عملکرد تحصیلی را دارندوبه طور کلی، مذهب سلامت روانی تاثیر مثبت دارد(شاکری نیا؛استوارد[5] وجو[6]،1998).

تاب آوری[7] یکی از مفاهیم و سازه های بهنجار مورد توجه و مطالعه ی روان شناسی مثبت نگراست. تاب آوری به فرآیند پویای انطباق مثبت با تجربه های تلخ و ناگوار اطلاق و فراتر از جان سالم به دربردن از استرس و ناملایمات زندگی است. هم چنین تاب آوری را به معنای مهارت ها و خصوصیات وتوان مندی هایی تعریف می کنند که فرد را قادر می سازد با سختی ها̨ مشکلات و چالش ها سازگار شود . هر چند برخی از ویژگی های مرتبط با تاب آوری را می توان یاد داد و تقویت نمود.̨با یک جمع بندی کلی می توان تاب آوری را شامل موارد زیر دانست : حفظ آرامش زیر فشار،انعطاف پذیری در مواجهه با موانع ، اجتناب از راه برد های فرسایشی ، حفظ خوش بینی و احساسات مثبت به هنگام دشواری و خلاص شدن از موانع درونی(آلورد[8]،بسگار[9]ودیانا[10]،2005). باتوجه به موارد گفته شده، هدف اصلی ازاین پژوهش،بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری ونگرش مذهبی بامیزان تاب آوری دردانش آموزان است
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 97

قیمت : 14700 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]om

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********