متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی

موضوع:

تاثیر آموزش ویژگی های رشد شناختی به والدین کودکان پیش دبستانی مضطرب بر کاهش نشانه­ های اضطرابی آنان

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل سعدی پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1.فصل اول: کلیات… 6

1.1مقدمه و بیان مساله. 7

1.2اهمیت و ضرورت پژوهش… 11

1.3اهداف پژوهش… 12

1.4سؤال های تحقیق.. 12

1.5فرضیه پژوهش… 12

1.6متغیر های تحقیق.. 13

1.7تعریف مفاهیم تحقیق.. 13

الف: تعریف نظری.. 13

ب: تعریف عملیاتی.. 14

2فصل دوم ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق.. 15

2مروری بر مبانی رشد کودک.. 16

2.1دیدگاه های مربوط به رشد اختلالات روانی در کودک.. 17

2.2الگوهای زیست شناختی.. 18

2.3ژنتيك… 19

2.4الگوي روان پويشي.. 20

2.5نظریه روابط موضوعی.. 22

2.6دیدگاه رفتارگرايي.. 23

2.7شرطي سازی كلاسيك… 23

2.8شرطي سازی كنشگر. 24

2.9يادگيری مشاهده ای.. 25

2.10الگوي شناختی.. 26

2.11تحريف ها و نواقص شناختی.. 26

2.12الگوي شناختی  رفتاری.. 27

2.13نظريه سيستمی.. 28

2.14تئوری­های روان شناختی و فیزیولوژیایی مختص به اضطراب کودک.. 29

2.15نظریه می.. 30

2.16نظریه سالیوان. 30

2.17نظریه اندرسون و هب… 31

2.18نظریه اضطراب حالت در برابر اضطراب صفت… 31

2.19نظریه لازاروس و آوریل.. 32

2.20مراحل رشد شناختی کودکان. 32

2.21مفاهیم پایه درنظریه پیاژه 33

2.22مراحل رشد شناختی پیاژه 36

2.23مرحله حسی –حرکتی: تولد تا 2 سالگی.. 37

2.24مرحله پیش عملیاتی: 2تا 7 سالگی.. 38

2.25مرحله عملیات عینی 7 تا 11سالگی.. 41

2.26مرحله عملیات صوری: 11 سالگی به بعد. 42

2.27کاربردهای آموزشی نظریه رشد شناختی پیاژه 43

2.28نظریه های نوپیاژه ای ورویکرد خبرپردازی رشد شناختی.. 43

2.29رشد عاطفي بهنجاردر کودک در طی مراحل رشد. 46

2.30جایگاه اضطراب در رشد شناختی کودکان. 47

2.31اختلال اضطراب تعميم يافته. 48

2.32شیوع اضطراب در کودکان. 51

2.33علل اضطراب در کودکان. 52

2.34رویکردهای مختلف سنجش اضطراب در کودکان. 53

2.35تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق.. 71

2.36ارتباط بین اضطراب تعمیم یافته و رشد شناختی در مرحله پیش عملیاتی.. 55

2.37ارتباط بین مرحله رشد شناختی و اضطراب در کودکان. 58

2.38مروری بر مطالعات صورت پذیرفته در رابطه با رشد شناختی کودک در مرحله پیش عملیاتی  61

3.فصل سوم طرح پژوهش… 70

 

3.1جامعه آماري، روش نمونه گیري و نمونه تحقیق.. 72

3.1.1گروه نمونه و شیوه انتخاب آن. 72

3.2ابزار جمع­آوري اطلاعات… 72

3.3روش انجام تحقيق.. 73

3.4مراحل و زمان­بندی اجرای تحقیق.. 74

3.5روش تجزیه و تحلیل داده­ها 75

3.6ملاحظات اخلاقی.. 75

4فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 76

4.1شاخص های توصیفی.. 77

4.2یافته های استنباطی.. 82

5فصل پنجم  بحث و نتیجه گیری.. 86

5.1بحث کلی.. 87

5.2بحث در چارچوب فرضیه های پژوهش… 88

5.3محدودیت ها 94

5.4پیشنهادات… 95

چکیده

مقدمه: مطالعه آموزش ویژگی های رشد شناختی کودکان پیش دبستان به والدین موضوعی است که امروزه مورد توجه فزاینده­ قرار گرفته است. پژوهش حاضر در دو بخش انجام شد. در بخش اول به بررسی تاثیر آموزش ویژگی های رشد شناختی به والدین کودکان مضطرب بر کاهش اضطراب آنها  پرداخته شد و در بخش دوم پایداری و تاثیر این آموزش ها بر کاهش اضطراب کودکان در طول زمان مورد بررسی قرار گرفت.

روش: ابتدا 60 نفر از کودکان مضطرب را از طریق آزمون آخنباخ به عنوان پیش آزمون انتخاب گردیدند سپس نمونه های آماری به صورت گمارش تصادفی به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند و پس از گرفتن اطلاعات جمعیت شناختی از هر دو گروه به یک گروه از والدین آنان آموزش مربوط به رشد شناختی (بر اساس نظریه پیاژه) داده شد ( گروه آزمایش ) و به گروه گواه آموزشی داده نشد.  از هر دو گروه از کودکان همان والدین تست آخنباخ با مولفه­ی اضطراب به عنوان پس آزمون گرفته شد. مدتی) 3 ماه)پس از پایان نتایج آزمون ها و آموزش مربوطه مجدداً تست آخنباخ برای پایداری آموزش در طول زمان گرفته شد.

یافته‎ها: نتایج بدست آمده نشان داد که آموزش ویژگی های رشد شناختی کودکان پیش دبستان به والدین آنها بر کاهش اضطراب کودکانشان رابطه ی معناداری داشتند.در بخش دوم تحقیق پایداری این آموزش ها بر کاهش اضطراب کودکان در طول زمان نیز معنا دار بود.

نتیجه گیری: می­توان به عنوان یک راهکار در مورد کاهش اضطراب کودکان از این آموزش ویژگی های رشد شناختی به والدین در جهت کاهش اضطراب کودکان پیش دبستان بهره برد.

1.1   مقدمه و بیان مساله

در سنین بین 2 تا 7 سالگی سرعت رشد جسماني كودك كاهش مي­يابد. از نظر رشد شناختی کودک در مرحله پیش عملیاتی[1] قرار دارد، خودمحوری، جاندار پنداری، دگر پیروی، داشتن دیدگاهی نسبت به رویاها به عنوان رویدادهای بیرونی، نبود طبقه بندی از ویژگی های مهم این مرحله به شمار می­آیند ( ویلیام کرین[2]، ترجمه خوی نژاد،1384)، سخن گفتن جانشين صداهاي  بی معني وكلمات منقطع مي گردد. كودك از راه سخن گفتن خواسته ها و سؤال­هاي خود را مطرح مي كند. بازي مبتني بر انگيزه هاي دروني  مي گردد. در بازي­ها از زندگي واقعي، پدر و مادر و ساير كودكان تقليد مي كند. در اين مرحله كودك براي اشياي اطراف خود كاربردهاي جديدي ابداع مي كند. نقّاشي هاي اين مرحله بيشتر جنبهً نمادين دارند. آن ها اشكالي را ترسيم مي­كنند كه شبيه انسان و يا حيوان هستند (ماسن[3] و همكاران،  ترجمهً یاسایی، 1373).

تحول عاطفي در اين مرحله به دليل وجود كنش­هاي رمزي، تجسم و به كارگيري زبان در قالب احساسات اجتماعي و اخلاقي متجلّي مي­گردد. نخستين احساسات اخلاقي غالباً در درون خانواده شكل مي­گيرند. در اين مرحله درك اخلاقي كودكان از درست و نادرست با ارزيابي اعمال و تقسيم آنها به خوب و بد آغاز مي گردد. از نظر مناسبات اجتماعي در اوايل اين دوره، ارتباط با گروه هم سن با هدف تصاحب مالکیت آن ها شكل مي گيرد. در حالي كه در پايان اين مرحله  در حدود هفت سالگي  تمايل به سازماندهي فعاليت هاي دسته جمعي در كودك نمايان مي گردد. به بيان ديگر از اوايل اين دوره، رفتارهاي اجتماعي كودك به سوي تعامل هاي اجتماعي فعال جهت­گيري مي نمايند.  در نتيجه ضرورت ايجاد زمينه براي “بازي هاي مشاركتي” در اين سنين كاملا” محسوس است. در اين نوع بازي ها كودكان يكديگر را جست و جو می كنند و از بازي هاي دو نفره لذّت مي برند. البتّه در اين مرحله وجود تعارض ها و مناقشات بسيار چشمگير است كه با افزايش سن، از ميزان آ نها كاسته می شود. از سنّ چهار سالگي رقابت بين كودكان شكل عينی تري يافته و اغلب از جانب خانواده و مربيان به اين امر ترغيب مي شوند. اين در حالي است كه كودكان بيشتر به آموزش “همكاري” و “تعاون” و “همزيستي مسالمت آميز” با همسالان خود نيازدارند. چرا كه از خلال همكاري، تعاون و تعامل مناسب به تحول اجتماعي و فكري دست مي يابند (منصور، 1378).

عدم آگاهی والدین از هر یک از این ویژگی ها می تواند باعث افزایش انتظارات و توقعات والدین نسبت به کودکانشان شود که این  انتظارات پیش از موقع والدین در این مرحله از کودکان نیز می تواند کودکان را دچار اضطراب کند. بنابراین اهمیت و نقش اساسی خانواده در این مرحله و ابعاد گوناگون آن همیشه مورد تأکید صاحب نظران و دانشمندان علوم روانشناختی و تربیتی بوده است. بدیهی است آنچه کودک در سنین ابتدایی رشد تجربه می کند تأثیر مهم و سرنوشت سازی در شکل گیری شخصیتش در بزرگسالی و زندگی آتی دارد ( فردوسی، 1385).

در همین راستا تقریباً دو دهه قبل یتز[4] ( 1990) با تعجب اعلام کرد؛ سال­ها از بررسی و کسب صلاحیت­های لازم قبل از اینکه افراد وارد شغلی مانند؛ معماری یا دکتری شوند می گذرد، با این حال هنوز تمایل به پدرو مادر شدن بدون کسب مهارت های لازم وجود دارد. گوردن [5]( 2000) اهمیت و ضرورت فرزند پروری را این­گونه بیان می کند؛ میلیون­ها پدر و مادر جدید هر ساله این وظیفه را بر عهده می گیرند در میان آنها بیشترین مشکلاتی که هر کسی می تواند داشته باشد، نگهداری از کودک است، یک موجود درمانده که ما دربرابر بهداشت روانشناختی و جسمی او مسئولیت کامل داریم تا او را به فردی مولد، مسئول و یک شهروند اجتماعی تبدیل کنیم. او در ادامه روی آموزش والدین برای به عهده گرفتن این نقش حیاتی تاکید می­کند.

گذشته از این نظریات پژوهش های بسیاری در مورد نقش خانواده در رشد عقلانی و بهداشت روانی کودکان به اجرا درآمده است یکی از مهمترین این پژوهش ها مشاهده خانه برای ارزیابی محیط[6] خانه  است در این سلسله پژوهش ها ثابت شد که محیط فیزیکی منظم و تحریک کننده به علاوه محبت و ترغیب والدین، صرف نظر از مرتبه اقتصادی و اجتماعی و قومیت همواره هوشبهر اولیه کودکان را پیش بینی می کند (برادلی و همکاران، کلبانف و همکاران، 1998).

در یک پژوهش دیگر معلوم شد نوباوگان و کودکانی که در خانواده های کم جمعیت بزرگ شده بودند و والدینی داشتند که از لحاظ کلامی خیلی بیشتر راغب به پاسخگویی بودند، عامل مهمی است که به پیشرفت زبان، هوش وموفقیت تحصیلی کمک می کند (ایوانس، مکسول و هارت، 1999).

در واقع از طریق بهبود محیط خانوادگی خطرات مربوط به کودکان را می توان کاهش و عوامل حمایت کننده را افزایش داد (فلنر، برند، مولهال و کانتر[7]، 1994، روچ- راس[8]، 1992). والدین می توانند از طریق بهبود مهارتهای فرزند پروری،کاهش استرس، افزایش حمایت، کیفیت زندگی کودکان و محیط خانوادگی شان را بهبود بخشید ( فلنرو همکاران، 1994).

یکی از مهمترین پژوهش هایی که در این زمینه وجود دارد؛ یک برنامه مبتنی بر آموزش روانی خانواده در ابعاد گوناگون مانند: رشد جسمانی، شناختی، اخلاقی، روانی و اجتماعی و هویتی است، که توسط پاملا پیرل کِر[9] (2008) در آفریقای جنوبی انجام شده است، هدف از این پژوهش اجرای برنامه آموزش روانی در خانواده ها برای ارتقا سطح مهارت­های فرزند پروری در آنها و جلوگیری از بروز آسیب روانی در کودکان بود. در این پژوهش کارایی والدین از طریق چندین عامل افزایش یافت؛ 1) آشنایی با مراحل رشد کودکان و نوجوانان. 2) آشنایی با نقش متقابل والدین نسبت به نوجوانان.3) عواملی که برروی فرزند پروری تاثیر می گذارد ( برای نمونه تاثیرات چند نسلی و تاثیر ساختار خانواده روی والدین). 4) چالش هایی که کودکان در خلال رشد با آن مواجه می شوند و می تواند مانعی بر سر راه رشد و پیشرفت آنها باشد. 5) عواملی که به والدین برای غلبه بر این چالش ها و بهبود مهارت­های  فرزند پروری کمک می کند 6) آموزش مهارت­های فرزند پروری در جهت تقویت کارایی والدین. 7) طبیعت خود برنامه آموزش روانی که می تواند کارایی والدین را نسبت به فرزندان افزایش دهد. این مطالعه روی 21 نفر ( 5 پدر و 16 مادر) به مدت 6هفته در جورجیای آفریقای جنوبی به اجرا درآمد یافته ها بعد از تحلیل و نظارات چند گروه متخصص روی اجرای پژوهش از تاثیر برنامه آموزش روانی به خانواده ها به منظور افزایش کارایی آنها در ارتباط با فرزندان حمایت می کند.

مری اِ فریست[10] و همکاران  (2005) پژوهشی در زمینه آموزش روانی به خانواده هایی که کودک و نوجوان مبتلا به اختلال خلقی دارند انجام داد، این تحقیق خلاصه مختصری از ادبیات پژوهشی مربوط به کودکان مبتلا به اختلالات خلقی و بحث در مورد ابرازات هیجانی آنها و ارتباط بین کاهش این تظاهرات و بهبود اختلال خلقی در این افراد ارائه می داد. در این پژوهش آموزش روانی وسیله ای برای کاهش تظاهرات هیجانی فرض شده بود، تمامی پژوهشگران روی این موضوع اتفاق نظر دارند که آموزش روانی به خانواده ها وسیله مناسبی برای پیشگیری و درمان اختلالات خلقی در کودکان محسوب می شود. در واقع می توان گفت برنامه های مبتنی بر آموزش روانی در خانواده هایی که نوجوانان مبتلا به اختلالات خلقی دارند تجربه بالینی ارزشمندی محسوب می شود. البته آموزش روانی خانواده بیشتر مکمل و بهبود بخش دیگر درمان­هاست (گلدشتاین[11]، 1995) و اکثر مداخلات مبتنی بر آموزش خانواده هدفشان افزایش دانش از طریق فراهم کردن موضوعات آموزشی در مورد سبب شناسی، تشخیص، نشانه ها و دوره های بیماری روانی و همچنین گزینه­های درمانی و منابع در دسترس برای تهیه امکانات بازپروری است (­دی گروت، لیود و کینگ، 2003). به همین جهت تحقیق حاضر با توجه به ویژگی های شناختی رشد قبل از دبستان که از اهمیت خاصی برخوردار است به آموزش والدین کودکان مضطرب می پردازد تا در صورت تاثیر بتواند گامی مهم در جهت بهداشت روانی کودکان بردارد که در سال های بعد تجربه های جدید تری را خواهند داشت ؛ شخصیت پیش از دبستان آنها، پی ریز شخصیت بزرگسالی آنها می باشد

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 110

قیمت : 14700 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********