متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبايي

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

پايان نامه ي كارشناسي ارشد رشته روانشناسي

گرایش آموزش كودكان استثنايي

عنوان:

مقايسه ي توانايي ديداري – فضايي دانش آموزان با اختلال يادگيري غيركلامي و دانش آموزان درخودمانده با عملكرد بالا

استاد راهنما:

دکتر حميد عليزاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چكيده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل اول: چارچوب پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………8

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

بيان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

هدف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

فرضيه پزوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

اهميت و ضرورت پزوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………13

تعاریف نظری و عملی مفاهیم موضوع پزوهش ………………………………………………………………………………………………….15

فصل دوم: پيشينه ي پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………16

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

اختلالات همبود و همراه با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا ………………………………………22

اختلال نارسايي توجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..22

اختلال وسواس اجباري ……………………………………………………………………………………………………………………………………….23

توانایی دیداری – فضایی در کودکان با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا ……………………23

انواع توانایی دیداری – فضایی ……………………………………………………………………………………………………………………………..24

 

فصل سوم: روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..31

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………32

روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

جامعه آماري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..32

نمونه و روش نمونه گيري …………………………………………………………………………………………………………………………………..32

ابزار گردآوري داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………..34

شيوه ي گردآوري داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………34

روش تحليل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

فصل چهارم: يافته ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………………………42

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..43

بحث و نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………43

محدوديت ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

پيشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47

پيوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

پيوست شماره 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

پيوست شماره 2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

فهرست جداول

جدول 4.1: ویژگی های دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگي سطح بالا براساس سن و مقطع تحصیلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

جدول 4.2: نتايج آزمون هوشي ريون رنگي ………………………………………………………………………………………………………..39

جدول 4.3: توصيف نمونه آماري پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………40

جدول 4.4: آزمون همگني واريانس ها براي فرضيه ي تحقيق …………………………………………………………………………41

جدول 4.5: نتايج آزمون تي مستقل در مورد فرضيه ي تحقيق …………………………………………………………………………41

چكيده

   پژوهش حاضر به منظور بررسي مقايسه ي توانايي ديداري – فضايي كودكان با اختلال يادگيري غيركلامي و كودكان درخودمانده با عملكرد بالا انجام گرفته است. در اين پژوهش از نوع توصيفي زمينه يابي استفاده شده که در دو مرحله انتخاب (آزمودنی ها و اجرای پژوهش) اجرا شده است. جامعه آماري شامل کلیه دانش آموزان درخودمانده با عملكرد بالا و کلیه دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی شهر تهران است. دراین تحقیق از نمونه گیری دردسترس استفاده شد. بدین منظور تعداد 15 نفر از دانش آموزانی که اختلال یادگیری غیرکلامی دارند، با استفاده از فرم معلم گلدستین (1999) و تعداد 15 نفراز دانش آموزان درخودمانده با عملكرد بالا از مدارس ویژه این کودکان که با استفاده ازآزمون گارز شناسایی شده اند. و بر روي هر كدام از آنها آزمون مكعب هاي كهس به اجرا درآمد. به منظور آزمون فرضیه تحقیق از آزمون تی مستقل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات دانش آموزان با اختلال یادگیری غیر کلامی و دانش آموزان با درخودمانده با عملكرد بالا از لحاظ توانایی دیداری- فضایی تفاوت معناداری وجود دارد. و دانش آموزان با اختلال يادگيري غيركلامي دارای توانایی دیداری- فضایی بهتری نسبت به دانش آموزان با درخودمانده با عملكرد بالا هستند.

مقدمه

اختلال یادگیری غیرکلامی[1] ، به گروهی از ویژگی های عصب روانشناختی[2]، تحصیلی ، اجتماعی و عاطفی توصیف شده و منعکس کننده نقایصی دراستدلال غیرکلامی است، این نقایص شامل، ضعف درتوانایی بینایی – فضایی، استدلال ،کارکردهای اجرایی و حافظه غیرکلامی می شود. میزان شیوع اختلال یادگیری غیرکلامی متفاوت است، اما اغلب برآورد شده که 10 تا 15 درصد دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری، نوعی اختلال یادگیری غیرکلامی نیز دارند (اوزولس[3]، 1998؛ زیدآبادی و همکاران، 1392).

اختلال های یادگیری غیرکلامی، نوعی اختلال یا نشانگان عصب شناختی است که ویژگی روانشناختی آن، مجموعه ای ازتوانشها و نارساییهای ویژه، به طور توام در کودک است برخی از توانشهای ویژه در این کودکان، عبارت است از: حافظه و یادگیری طوطی وار، مهارت های کلامی ساده، رشد زودرس گفتار و زبان، توجه به جزئیات، مهارت های خواندن زودرس، مهارت های قابل توجه در املا، توانایی خوب دربیان خود و توانایی خوب در حافظه شنیداری (کروننبرگ ودان،2003؛تامسون[4]،1997به نقل ازعلیزاده،1389).

تقریبا 10 درصد کل جمعیت مبتلا به اختلال های یادگیری هستند و 1 تا 10 درصد این عده دارای اختلال یادگیری غیر کلامی مي باشند. با وجود اینکه این اطلاعات مبتنی بر مدارک بالینی است، بسیاری از متخصصان اعتقاد دارند که شیوع این اختلال به دلیل ناشناخته بودن، کمتر از حد واقعی آن تخمین شده است (نبی زاده، 1384)

درخودماندگی با عملكرد بالا[5]، یك اختلال رشدی با نشانه هاي مشابه اوتیسم است که بوسیله هانس آسپرگر[6]روانپزشک اتریشی درسال 1944 شناخته شد. این اختلال معمولا به عنوان فرم خفیفی از درخودماندگی مورد توجه و ارجاع قراردارد زیرا افرادی با درخودماندگی سطح بالا عموما ازنظرکارکرد ذهنی قویتر از افراد نوعا درخودمانده هستند. مانند درخودماندگی، سندرم آسپرگر، یک وضعیت طولانی مدت است. به هرحال، چهارمین ویراست تجدید نظرشده راهنماي تشخیصی و آماري اختلالهاي روانی[7] (2000) ، درخودماندگی سطح بالا را به عنوان یک اختلال مجزا طبقه بندی کرده است و دراین مطلب که آیا درخودماندگی سطح بالا یک سندرم مجزا است یا شکلی از درخودماندگی است، تناقض وجود دارد (دیویدای.سوسا[8]،2001؛ ترجمه یارمحمدیان و کجباف، 1388). كودكان با درخودماندگی سطح بالا به عنوان اختلال رشدی گسترده طبقه بندی شده اند، به این معنی که این اختلال برهمه عرصه های زندگی تاثیر می گذارد (کاظمی و نژادلحسینی، 1387).

درخودماندگي با عملكرد بالا پدیده ای نسبتا کمیاب است و پژوهش ها حاکی ازآن است که ازهر 1000 نفر،10 تا 15 نفر به این اختلال دچار هستند. علت آن ممکن است یک اختلال ژنتیکی یا آسیب فیزیکی به مغز باشد(لونز ،1996).

توانایی دیداری ـ فضایی[9] فرآیندی پیچیده و شامل بخش های متعددی است که در ارتباط با یکدیگر هستند و خرده مهارت های انها شامل فعالیت های زیراست: توانایی تجسم اجسام به صورت ذهنی، توانایی تشخیص تفاوت میان اشیا، جهت یابی، تشخیص چپ و راست، توانایی تشخیص روابط میان اشیا در فضا (موقعیت و جهت یابی)، توانایی کپی کردن مدل و تولید و ساخت آن با استفاده ازبلوک، توانایی سازگاری برخی مناظر و تفسیر اشیا به صورت ذهنی و توانایی و تفسیر تصاویر نمادین درفضای خارجی (نقشه ها و راه ها) و توانایی مسائل غیرکلامی و رشد و تحول این خرده مهارت ها دردوران اولیه شکل می گیرد و در دوران کودکی و نوجوانی با رشد توجه، حافظه، تجربه و آموزش توسعه می یابد. پردازش بینایی – فضایی[10]، توانایی استفاده از اطلاعات بینایی جهت درک جهان پیرامون است (کرونین – کولومب و براون[11] 1997؛ عابدی، 1386).

اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا با آسیب هایی درهماهنگی و توانایی های حرکتی، توانایی های ادراکی- دیداری، به کارگیری و درک زبان، فهم اجتماعی و ارتباط غیرکلامی در ترکیب با مهارت های زبانی قوی وحافظه ی طوطی وارخوب، توصیف شده اند

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 64

قیمت : 14700 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********