متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبایی

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسی

گرایش سنجش و اندازه گیری

عنوان:

بررسی شیوه های پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه های دولتی و آزاد

استاد راهنما:

دكتر علی دلاور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات پژوهش…. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 6

1-4-1 هدف کلی.. 6

1-4-2 اهداف فرعی.. 6

1-5 سؤال های تحقیق.. 6

1-6 تعریف مفاهیم تحقیق.. 6

الف: تعریف نظری.. 6

ب: تعریف عملیاتی.. 7

فصل دوم : پیشینه پژوهش…. 8

2-1 تاریخچه آموزش عالی.. 9

2-2 تحولات آموزش عالی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی: 10

2-3 اشکال آموزش عالی در ایران.. 11

2-3-1 آموزش عالی دولتی ایران.. 11

2-3-2 آموزش عالی غیر دولتی.. 11

2-3-3 دانشگاه آزاد اسلامی.. 12

2-3-4 آموزش عالی آزاد. 12

2-4 انواع آموزش عالی.. 12

2-4-1 دوره های روزانه: 13

2-4-2 دوره های شبانه: 13

2-4-3 آموزش عالی نیمه حضوری: 13

2-4-4 آموزش عالی از راه دور: 13

2-4-5 آموزش عالی علمی – کاربردی: 14

2-5 دوره های تحصیلی: 14

2-6 سیر تحولات گزینش دانشجو در ایران: 15

2-6-1 تاریخچه کنکور: 15

2-6-2 ضرورت گزینش دانشجو: 16

2-7 تحصیلات تکمیلی در ایران.. 18

2-8 گزینش دانشجو. 19

2-9 اهمیت و جایگاه دورههای دکترا در فرایند توسعه. 21

2-10 هدفهای دوره دکترا 22

2-11 روش های مختلف آزمون دکتری در ایران.. 22

2-11-1 آزمون غیرمتمرکز. 22

2-11-2 آزمون متمرکز. 23

2-11-3 آزمون نیمه متمرکز. 23

2-12 پذیرش دکتری در دانشگاه آزاد. 25

2-13-1 پذیرش دانشجوی دکتری در کانادا 27

2-13-2 پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه های امریکا، پنسیلوانیا 28

2-13-3 شرایط پذیرش دانشجوی دکتری در فرانسه. 28

2-14 فرایند آموزش PhD در دنیا 30

2-15 نحوه پذیرش دانشجو دکتری.. 32

2-16 پیشینه ی تحقیق: 34

فصل سوم: روش پژوهش…. 39

3-1 مقدمه. 40

3ـ2 روش شناسی  تحقيق.. 40

3ـ3 متغیرهای تحقیق.. 40

3ـ4 جامعه و نمونه آماری.. 40

3-4-1  جامعه آماری.. 40

3-4-2 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه. 41

3-4-3 روش نمونه گيري.. 41

3-5روشهاي جمع‌آوري اطلاعات.. 41

3-6 روايي و پايايي ابزار اندازه گیری.. 42

3-6-1  تعيين اعتبار (روايي) ابزار اندازه گیری.. 42

3-6-3تعیین پايايي ابزار اندازه گیری.. 42

3-7 روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 42

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 43

4-1 مقدمه. 44

4-2  توصیف داده ها 44

4-3 سؤالات پژوهش…. 56

4-3-1 سؤال اول.. 56

4-3-4 سؤال چهارم. 59

4-3-5 سؤال پنجم.. 60

4-3-6 سؤال ششم.. 61

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 63

5-1مقدمه. 64

5-2یافته های پژوهش…. 64

5-2-1 سؤال اول.. 64

5-2-2 سؤال دوم. 65

5-2-3 سؤال سوم. 65

5-2-4 سؤال چهارم. 66

5-2-5 سؤال پنجم.. 66

5-2-6 سؤال ششم.. 67

5-3 نتیجه گیری.. 67

5-4 محدودیت های پژوهش…. 67

5-5 پیشنهادهای پژوهش…. 68

5-5-1 پیشنهادهای راهبردی مبتنی بر یافته های پژوهش…. 68

5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 68

منابع.. 69

پیوست… 76

فهرست جدول ها

جدول2-1، خلاصه یافته های بدست آمده از پذیرش دانشجوی دکتری در جهان.. 26

جدول 4-1، توزیع فراوانی جنسیت افراد. 44

جدول 4-2، توزیع فراوانی گروه تحصیلی و دانشگاه اساتید و دانشجویان دکتری.. 45

جدول 4-3، توزیع فراوانی مرتبه دانشگاهی افراد. 46

جدول 4-4، توزیع فراوانی سابقهتدریس اساتید و دانشجویان دکتری.. 47

جدول 4-5، توزیع فراوانی پاسخ های اساتید و دانشجویان دکتری به شیوه آزمون دانشجوی دکتری.. 48

جدول 4-6، توزیع فراوانی سازمان برگزار کننده آزمون نیمهمتمرکز. 48

جدول 4-7، توزیع فراوانی شیوه مناسب آزمون دکتری.. 49

جدول 4-8، توزیع فراوانی نوع سؤالات آزمون کتبی.. 49

جدول 4-9، توزیع فراوانی محتوای آزمون کتبی.. 50

جدول 4-10، توزیع فراوانی بیشترین سهم آزمون.. 50

جدول 4-11، توزیع فراوانی بیشترین سهم در پذیرش آزمون دکتری.. 51

جدول 4-12، توزیع فراوانی توصیه نامه علمی.. 51

جدول4-13، توزیع فراوانی بخش تعیین کننده در مصاحبه. 52

جدول4-14، توزیع فراوانی مهم ترین بخش فعالیت های آموزشی.. 52

جدول 4-15، توزیع فراوانی سهم تدریس در مصاحبه آزمون دکتری.. 53

جدول 4-16، توزیع فراوانی پاسخ های افراد به سوابق تحصیلی.. 53

جدول 4-17، توزیع فراوانی داوران جلسه مصاحبه. 54

جدول4-18، توزیع فراوانی فعالیت های پژوهشی.. 54

جدول 4-19 توزیع فراوانی زمان مناسب برگزاری آزمون.. 55

جدول 4-20، توزیع فراوانی نحوه ثبت نام آزمون دکتری.. 55

جدول 4-21، توزیع فراوانی محل برگزاری آزمون دکتری.. 56

جدول4-22، توزیع فراوانی شیوه های پذیرش در دانشگاه های ایران.. 56

جدول4-23، آزمون کای دو تفاوت فراوانی پاسخهای افراد به شیوه های پذیرش… 57

جدول4-24، توزیع فراوانی شیوه های پذیرش در گروه های علوم انسانی، علوم پایه و علوم مهندسی.. 57

جدول4-25، آزمون کای دو تفاوت فراوانی پاسخ های گروه های مختلف تحصیلی به شیوه های پذیرش دانشجوی دکتری   58

جدول4-26، شاخص های توصیفی نظر اساتید دانشگاه های دولتی و آزد در زمینه محتوای آزمون کتبی.. 58

جدول4-27، آزمون t تفاوت میانگین محتوای آزمون از نظر اساتید دانشگاه های دولتی و آزاد. 59

جدول4-28، شاخص های توصیفی نظر اساتید و دانشجویان دکتری در زمینه محتوای آزمون کتبی.. 59

جدول4-29، آزمون t تفاوت میانگین محتوای آزمون از نظر اساتید دانشگاه های دولتی و آزاد. 60

جدول4-30، شاخص های توصیفی نظر اساتید دانشگاه های دولتی و آزد در زمینه سهم مقاله در  مصاحبه. 60

جدول4-31، آزمون t تفاوت میانگین سهم مقاله در مصاحبه از نظر اساتید دانشگاه های دولتی و آزاد. 61

جدول 4-32، آزمون تحلیل واریانس تفاوت میانگین های نظر اساتید و دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد در زمینه سهم مقاله در مصاحبه. 61

 

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی شیوه های مناسب پذیرش دانشجوی دوره دکتری در دانشگاه های دولتی و آزاد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش اساتید و دانشجویان دکتری دانشگاه های تهران در سه گروه تحصیلی علوم انسانی، علوم پایه و علوم مهندسی می­باشد. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و بر روی 261 استاد و دانشجوی دکتری انجام شد. میزان پایایی آزمون 80/0 شد. در این پژوهش شیوه های پذیرش دانشجوی دوره دکتری، مقایسه نظر اساتید و دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد در زمینه محتوای آزمون کتبی و همچنین سهم مقاله در مصاحبه بررسی شد. یافته های این پژوهش نشان داد که مناسب ترین شیوه آزمون غیر متمرکز می-باشد، اساتید و دانشجویان اتفاق نظر دارند که محتوای آزمون کتبی دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی و زبان باشد. و بین نظر اساتید و دانشجویان در این زمینه تفاوتی وجود ندارد.

1-1 مقدمه

امروزه سرمايه هاي فكري بيش از هر زمان ديگر به عنوان اصلي ترين سرمايه در هر كشور شناخته مي شوند و در قالب سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي و سرمايه سازماني خود را آشكار مي­سازند. جامعه امروز مجموعه اي از سازمان ها است كه در بهترين شكل تحت عنوان سازمان هاي علمي تبلور مي يابند. از جمله ويژگي هاي اين سازمان ها وجود حساسيت زياد آنها به محيط و برقراري ارتباط سازنده با آن است، و دانشگاه ها به عنوان اصلي ترين مراكز علمي كشور مي بايست در اين راستا پيشگام باشند(راشدی، 1388). اکتشافات و اختراعات، حاصل تحقیقاتی هستند که عمدتاً در مراکز تحقیقاتی و مؤسسه های آموزش عالی انجام می شود. بنابراین دانشگاه ها نقش بسزایی در عصر اطلاعات و مدیریت دانش بر عهده دارند(یوسفیان املشی، 1380).

دانشگاه به عنوان يك نهاد اجتماعي يكي از ارزشمندترين منابعي است كه جامعه براي پيشرفت و توسعه در اختيار دارد. اين نهاد به جهت نقش تعيين كننده اي كه در توليد و انتقال دانش دارد به عنوان يكي از شاخص هاي تعيين ميزان توسعه كشورها مد نظر قرار گرفته است. با توجه به رشد قابل ملاحظه متقاضيان آموزش عالي كشور و محدوديت ظرفيت پذيرش در تحصيلات تكميلي انتخاب شيوه هاي نوين گزينش علمي دانشجو به جهت انتخاب اصلح اجتناب ناپذير مي باشد. لذا لازم است كليه منابع و امكانات جهت تدوين و پياده سازي شيوه هاي جديد گزينش علمي با استفاده از فن آوري هاي روز دنيا براي صحت و دقت اين امر به­كار گرفته شود. دانشگاه آزاد اسلامي در اين راستا و در پي تأمين اهداف كمي و كيفي منبعث از رهيافت هاي موجود در برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از طريق برگزاري آزمون درمقطع كارشناسي ارشد و دکتری ناپيوسته اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد(راهنمای پذیرش دانشجو، 1390).

پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي كشور ما در دو دهه گذشته با رشد چشم گير و كم نظيري مواجه بوده است. بي ترديد تحولات اجتماعي و سياسي دو دهه اخير نقش مهمي در بروز اين «استقلال » پديده بازي كرده اند. پيروزي انقلاب اسلامي كه سرلوحه شعارهاي آن به شمار مي­رفت، اقتضا مي­كرد استقلال طلبي در تمام اركان و شئون مملكت جاري شود. به عنوان يكي از نمادهاي استقلال طلبي از « خودكفايي» آرمان هاي بزرگي بود كه مردم و رهبران انقلاب اميدوارانه به آن چشم داشتند و بسياري از سياست­هاي كلان كشور برمبناي آن شكل گرفتند. يكي از سياست هايي كه با هدف نيل به خودكفايي وضع شد، افزايش پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تأسيس مؤسسات آموزشي جديد دولتي و غيردولتي و غيرانتفاعي بود؛ با اين هدف كه با تربيت متخصصان داخلي كشور از وابستگي به بيگانگان و متخصصاني كه فاقد تعهدات و باورهاي انقلابي بودند، كاسته شود. اين تحولات در شرايطي اتفاق افتاد كه سرعت رشد زيرساختارهاي دانشگاهي ما، اعم از تجهيزات، نظام مديريتي، هيأت علمي و غيره هرگز متناسب با سرعت رشد پذيرش دانشجو نبود. به عنوان مثال، طي چند سال ظرفيت پذيرش دانشجو در يكي از دانشكده هاي پزشكي به يك باره از ٨٠ نفر به ٦٠٠ نفر افزايش يافت، بي آنكه زيرساخت هاي آن – كه براي ٨٠ دانشجو طراحي شده بود – از چنين رشدي برخوردار شود. نتيجه بلافصل چنين عدم تناسبي افت كيفيت آموزش عالي در دانشگاه ها بود؛ كيفيتي كه پیشتر نيز تحت تأثير شرايط ناشي از جنگ تحميلي و تحريم­هاي اقتصادي دچار آسيب هاي جدي شده بود. (معاونت آموزشي و امور دانشگاهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، 1381).

از آنجا که انتخاب و پذیرش دانشجو به عنوان اصلی ترین درونداد، یک مرحله اساسی و تعیین کننده در نظام آموزش عالی کشور است، از این رو نحوه کنترل آن به مطلوبیت و یا وخیم تر شدن جریان آموزشی منجر می شود. به همین دلیل کنترل کیفیت از همان آغاز باید انجام گیرد زیرا بعد از ورود به دانشگاه دیگر نمی توان کاری انجام داد و تحقق اهدافی که فلسفه وجودی و رسالت اصلی نظام آموزش عالی و دانشگاه است، ممکن نخواهد شد (مجتهدی، 1372).

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 89

قیمت : 14700 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********