متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش مدیریت آموزش عالی

عنوان:

بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ده کشور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هدف پژوهش حاضر” بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی در دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ده کشور” بود .پژوهش به شیوه توصیفی (همبستگی)انجام شد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران گروههای آموزشی دانشگاههای مذکور به تعداد115نفر بود.نمونه آماری پژوهش 83 نفرازمدیران (70 نفر مرد و13نفر زن) به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه ، یکی پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان ودیگری پرسشنامه محقق ساخته خودکارامدی بود .برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان دادکه بین هوش هیجانی مدیران و خودکارامدی آنان رابطه معنادار وجود دارد.همچنین بین هر کدام از مولفه های انگیزش وهمدلی مدیران با خودکارامدی آنان رابطه معناداروجود دارد. بین مولفه های خودآگاهی ، خود گردانی و مهارت های اجتماعی مدیران با خودکارامدی آنان رابطه معنادار مشاهده نشد. همچنین از بین مولفه های هوش هیجانی ،مولفه انگیزش پیش بینی کننده ی معنی داری برای خود کارامدی می باشد.

مقدمه :

امروزه بسیاری از سازمانها دستخوش تغییرند و هر گونه تغییر نیازمند کارکنان و مدیرانی است که انطباق پذیر بوده و با تغییر ها سازگار شوند در این میان تعامل اجتماعی به شیوه ای شایسته وثمر بخش برای بیشتر مدیران و رهبران به عنوان عنصر کلیدی در مدیریت، اهمیت فزاینده دارد.بررسیها نشان داده است که گوی رقابت اینده را مدیرانی خواهند برد که بتوانند به طور اثر بخش ونتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند در این زمینه هوش هیجانی یکی از مولفه های است که میتواند به میزان زیادی در روابط مدیران با اعضای سازمان نقش مهمی ایفا کند وبه گفته گلمن (1998) شرط حتمی واجتناب ناپذیر در سازمان به حساب میاید اخیرا برخی از دانشمندان نیز دریافته اند که هوش هیجانی با اهمیت تر از بهره هوشی برای یک مدیر ورهبر است .(مختاری پور،1386)

امروزه هوش هیجانی به عنوان نوعی هوش تبیین شده است که هم شامل درک دقیق هیجانهای خود شخص وهم تعبییر دقیق حالات هیجانی دیگران است .هوش هیجانی ،فرد را از نظر هیجانی ارزیابی میکند ،به این معنی که فرد به چه میزانی ، از هیجانها و احساسهای خود، اگاهی دارد وچگونه انها را کنترل واداره میکند نکته قابل توجه در راستای هوش هیجانی این است که تواناییهای هوش هیجانی ذاتی نیستند ، بلکه آنها میتوانند آموخته شوند .نظريه هاي روانشناختي متعددي در خلال سالهاسعي كردند تا رفتار ادمي را تبيين كنند.نظريه ي شناخت اجتماعي نيز يكي از اين نظريه هاست.در سال1986باندورا اين نظريه را در مورد عملكرد آدميان مطرح كرد كه در آن نقش باورهاي خود را در شناخت ،انگيزش ،عاطفه و رفتارآدمي بر جسته نمود.باندورا معتقد است كه افراد يك نظم (خود )را مي پرورانند كه آنها را قادر مي سازد تا بر تفكرات ،احساسات و اعمالشان مهار داشته باشند.باندورا با ديدگاه هايي كه به عوامل دروني موثر بر رفتار توجه مي كنند وعوامل محيطي را ناديده مي گيرند ،مخالفت مي كند واز ديدگاه هايي كه انسان را پاسخ دهنده منفعل به رويدادهاي محيطي مي دانند نيز انتقاد مي كند.از نظر باندورا شخص،محيط ورفتار بر هم تاثير و تاثر متقابل دارند وهيچ كدام از اين سه جزءرا نمي توان جدا از اجزاي ديگر به عنوان تعيين كننده ي رفتار انسان به حساب آورد.او اين سه تعامل را جبر متقابل ناميده است.( سيف،1379)

بیان مساله:                                          

انسان برای رسیدن به زندگی بهتر و سالم تر نیاز دارد بین فکر و احساسات و عواطف خود هماهنگی لازم را به وجود آورد و متناسب با موقعیتهای زندگی از آنها استفاده نماید . هوش هیجانی از جمله مواردی است که می تواند به زندگی افراد جهت دهد و سازگاری مناسب تری را نسبت به محیط در آنها به وجود آورد .

مديريت و يا عامل انساني مهمترين دليل تحولاتي است كه امروز بشر در همه زمينه‌ها و به هر شكلي در جوامع گوناگون شاهد آن است. در واقع عامل انساني است كه تفاوت‌هاي فاحش امروز زندگي بشر با شرايط گذشته‌اش را رقم زده است. اگر اين عامل از زندگي روزمره حذف شود در واقع توسعه و پيشرفت از زندگي انسان حذف مي‌شود. براي تغيير و حركت بسوي شرايط بهتر علاوه بر عواملي چون سرمايه، مواد اوليه و غيره مهمترين و اصلي‌ترين عامل نيروي انساني است. در واقع ثروت و دارايي هر جامعه‌اي تنها و تنها نيروي انساني است. اين ديدگاه شايد افراطي بنظر برسد ولي واقعيت‌هاي پيشرو در جوامع گوناگون اين امر را ثابت مي‌كند. اگر يك جامعه را با همه امكانات مادي و ثروت‌هاي بيكران با جامعه‌اي كه از همه اين امكانات بي‌بهره است مقايسه كنيم و مشاهده كنيم كه جامعه فاقد ثروت از توان و قدرت بالاتري برخوردار است تنها عاملي كه اين مسئله را ايجاد كرده بايد عامل انساني باشد در زمينه امور اقتصادي و تجاري مانند همه ديگر بخش‌هاي اجتماعي عامل انساني مهم و حياتي است.

گلمن بر این عقیده است که هوش هیجانی موجب شادی و خوشبختی افراد می گردد . وی پنج مهارت اساسی هوش هیجانی را شامل شناخت احسا سات خود ، تسلط بر احساسات ، بر انگیختن و ترغیب خود و شناسایی احساسات دیگران و تنظیم روابط خود با دیگران تعریف می کند . گلمن   در تعریف هوش هیجانی می گوید : هوش هیجانی توانایی درک ، توصیف ، دریافت و مهار هیجانها است . هر کسی با برخورداری از میزانی از هوش هیجانی در رویارویی با وقایع مثبت یا منفی زندگی موضع گیری میکند و به سازش با آنها می پردازد . انسان با برخورداری از هوش هیجانی به زندگی خود نظم و ثبات می بخشد و سازگاری بیشتری از خود نشان میدهد به طوری که اصولا با هوش هیجانی بالا، شخص وقایع کمتری را در زندگی تجربه می کند و این افراد در ایجاد برقراری روابط با کیفیت بالا ،مهارت بیشتری دارند(کیاروچی و همکاران. ترجمه نجفی زند،1385).

یکی از موضوعاتی که در حوزه های رهبری مطرح شده است ، هوش هیجانی رهبر است ، چرا که کاربرد مناسب هیجانها در روابط انسانی ، درک احوال خود و دیگران ، خویشتنداری ، همدلی با دیگران و استفاده مثبت از هیجانها در تفکر و شناخت ، موضوع هوش هیجانی است که در نحوه برخورد مدیران با زیر دستان تاثیر بسزایی خواهد داشت و بالطبع هوش هیجانی رهبران نیز به واسطه سبک رهبری آنها هم متفاوت است ( اکبرزاده ، 1383 )

آنچه که از گذشته در میان عوام مطرح بوده اینکه بهره هوشی بالا باعث موفقیت هایی در شغل و زندگی و تحصیل و … می شود ولی تحقیقات اخیر نشان داده اند که عواملی غیر از هوش و یا استعداد در این موفقیت ها دخالت دارند . هوش هیجانی نوعی از هوش درون فردی است که افراد با دریافتن و کشف این مهارت در خود به موفقیت هایی قائل می شوند . مديران براي اينكه بتوانند بطور اثر بخش وكارا در تمامي فعاليتهاي خود ،چه در زمينه اجتماعي و چه در زمينه فرهنگي ،خانوادگي و سياسي وهمچنين در زمينه كاري خود به موفقيتهاي چشمگيري دست يابند نياز به يك سري از قضاوتهادر مورد توانايي هاي خود در انجام وظايف،تكاليف ومسئوليت هادارند كه به آن خود كار امدي مي گويند.

بسياري از رفتارهاي انسان با سازوكارهاي نفوذ بر خــــــود[1]، برانگيخته و كنترل مي شوند. در ميان مكانيسم هاي نفوذ برخود، هيچ كدام مهمتر و فراگيرتر از باور به خودكارآمدي شخصي نيست. اگر فردي باور داشته باشد كه نمي تواند نتايج مورد انتظار را به‌دست آورد، و يا به اين باور برسد كه نمي تواند مانع رفتارهاي غيرقابل قبول شود، انگيزه او براي انجام كار كم خواهد شد. اگرچه عوامل ديگري وجود دارند كه به عنوان برانگيزنده هاي رفتار انسان عمل مي كنند، اما همه آنها تابع باور فرد هستند.عملكرد مؤثر هم به داشتن مهارتها و هم به باورافراد برتوانايي انجام آن مهارتها نيازمند است. اداره كردن موقعيتهاي دايم التغيير، مبهم، غيرقابل پيش بيني و استرس زا مستلزم داشتن مهارتهاي چندگانه است. مهارتهاي قبلي براي پاسخ به تقاضاي گوناگون موقعيتهاي مختلف بايد غالباً به شيوه هاي جديد، سازماندهي شوند. بنابراين، مبادلات با محيط تا حدودي تحت تأثير قضاوتهاي فرد در مورد توانائيهاي خويش است. بدين معني كه افراد باور داشته باشند كه در شرايط خاص، مي توانند وظايف را انجام دهند. خودكارآمدي درك شده معيار داشتن مهارتهاي شخصي نيست، بلكه بدين معني است كه فرد به اين باور رسيده باشد كه مي تواند در شرايط مختلف با هر نوع مهارتي كه داشته باشد، وظايف را به نحو احسن انجام دهد.عقاید خودکار آمدی مشخص می کند که افراد چگونه احساس می کنند ، چگونه می اندیشند ، چگونه خود را بر می انگیزند و چطور رفتار می کنند ( باندورا، 1997 .به نقل از عبداللهی ونوه ابراهیم،1385)

 

اهمیت و ضرورت تحقیق :

رهبري يك سازمان براي انطباق با تغييرات و به منظور بقا و رشد در محيطهاي جديد، ويژگيهاي خاصي را مي طلبد كه عموماً مديران براي پاسخ به آنها با مشكلات بسياري مواجه مي شوند. يكي از مهمترين خصيصه ها كه مي تواند به رهبران و مديران در پاسخ به اين تغييرات كمك كند، هوش هيجاني است. هوش هيجاني موضوعي است كه سعي در تشريح و تفسير جايگاه هيجانهاي و احساسات در توانمنديهاي انساني دارد. مديران برخوردار از هوش هيجاني، رهبران مؤثري هستند كه اهداف را با حداكثر بهره وري ، رضايتمندي و تعهد كاركنان محقق مي سازند. شواهد بسياري ثابت مي كنند افراد داراي مهارت هيجاني بالا،يعني كساني كه خود را به خوبي مي شناسند و احساسات ديگران را نيز درك وبه طرز اثر بخش با آنان بر خورد مي كنند، در حوزه هاي مختلف زندگي موفق وكارامد مي باشند.اما افرادي كه نمي توانند به لحاظ هيجاني بر زندگي خود تسلط داشته باشند ،در گير كشمكش هاي دروني هستند.هوش هيجاني مي تواند به درك بهتر افراد از ظرفيت شان در موفقيت كمك كند.اين افراد فشار رواني كمتري را تحمل مي كنند واز رضايت روان شناختي وفيزيكي بهتري بر خوردارند.به نظر مي رسدكه هوش هيجاني مي تواند خودكارامدي را پيش بيني كندكه در اين پژوهش هوش هيجاني به عنوان يك مفهوم اساسي مطرح مي شود و پيش بيني كننده ي برا ي خودكار امدي مديران است.

با توجه به اهميت هوش هيجاني درمديريت ، در این پژوهش به بررسی رابطه هوش هیجانی با خود کار آمدی مدیران گروههای آموزشی دانشگاههای آزاد منطقه ده کشور می پردازد.

اهداف تحقیق:(به تفکیک هدف کلی و هدف های جزیی)

هدف کلی :

بررسی رابطه هوش هیجانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی واحد های دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه ده کشور.

هدفهای جزیی:

       بررسی وضعیت هوش هیجانی در میان مدیران گروههای آموزشی.

بررسی وضعیت خودکارامدی در میان مدیران گروههای آموزشی.

مقایسه هوش هیجانی مدیران بر حسب مدرک تحصیلی آنان.

مقایسه هوش هیجانی مدیران بر حسب جنسیت آنان.

مقایسه خودکارامدی مدیران بر حسب مدرک تحصیلی آنان.

مقایسه خودکارامدی مدیران بر حسب جنسیت آنان.

بررسی وضعیت هوش هیجانی و خودکارامدی مدیران بر حسب جنسیت آنان .

بررسی رابطه بین خود اگاهی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی .

بررسی رابطه بین انگیزش با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی.

بررسی رابطه بین خودگردانی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی .

بررسی رابطه بین همدلی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی.

بررسی رابطه بین مهارتهای اجتماعی با خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی .

سوال اصلی پژوهش:

آیا بین هوش هیجانی و خود کارامدی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه های آزاد منطقه ده رابطه معنا دار وجود دارد.؟

سوالهای جزئی پژوهش :

      1-وضعیت برخورداری مدیران گروههای آموزشی ازهوش هیجانی چگونه است؟

2- وضعیت برخورداری مدیران گروههای آموزشی ازخودکارامدی چگونه است؟

3-آیابین مولفه های هوش هیجانی و خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی بر حسب مدرک      تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد؟

4- آیابین مولفه های هوش هیجانی و خودکارامدی مدیران گروههای آموزشی بر حسب جنسیت تفاوت معنادار وجود دارد؟

5-آیا بین میزان خود اگاهی مدیران با خودکارامدی آنان رابطه معنا دار وجود دارد؟

6-ایا بین میزان انگیزش مدیران با خودکارامدی آنان رابطه معنا دار وجود دارد؟

7- آیا بین میزان خودگردانی مدیران با خودکارامدی آنان رابطه معنا دار وجود دارد؟

8- آیا بین میزان همدلی مدیران با خودکارامدی آنان رابطه معنا دار وجود دارد؟

9- آیا بین میزان مهارتهای اجتماعی مدیران با خودکارامدی آنان رابطه معنا دار وجود دارد؟

10-آیا براساس مولفه های هوش هیجانی مدیران می توان خودکارامدی آنان را پیش بینی نمود؟

 

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها :

تعاریف نظری :

هوش هیجانی :

مجموعه مهارتهای مرتبط با هم که مشتمل بر توانایی ادراک دقیق ارزیابی وابراز هیجانها توانایی دسترسی و یا ایجاد احساسات به منظور تسهیل تفکر ،توانایی فهم هیجانها ، توانایی تنظیم هیجانها به منظور رشد هیجانی وعقلانی می باشد.(آقایار،شریفی ،1385)

مولفه های هوش هیجانی:

خود اگاهی: توانایی فهم احساسات خود ودرک اثر ان بر عملکرد ،ارزیابی درست از توانمندی ها وکاستی های خود واعتماد به نفس.(ابراهیمی،1385)

انگيزش : جهت د‌اد‌ن و هد‌ایت عواطف و هیجان‎ها به سمت و سوی هد‌ف، خویشتن داری هیجانی و به تاخیر اند‌اختن خواسته‎ها و بازد‌اری تلاش‎ها ست .(آقایار،شریفی ،1385)

خودگرداني:توانایی کنترل احساسات صداقت و قابلیت اعتماد، وظیفه شناسی و سازگاری با شرایط. (آقایار،شریفی ،1385)

همدلی: مهارت درک احساسات دیگران، توانایی تشخیص مسائل جاری و گرایش به ارائه خدمت. .(ابراهیمی،1385)

مهارت اجتماعی: توانایی رهبری دوراندیشانه ،توانایی بر انگیختن دیگران وتوانایی نفوذ در دیگران ،وپرورش آنان .(ابراهیمی،1385)

خود کارامدی: به باورهای افراد به توانایی های خوددر انجام وظایف به طور موفقیت آمیزاشاره دارد.(باندورا،1997 .به نقل از عبداللهی ونوه ابراهیم ،1385 )

 

تعاریف عملیاتی :

هوش هیجانی: در اين پژوهش منظور از هوش هيجاني ، توانايي مديران گروههاي آموزشي در بكارگيري هيجانات به منظور حل مشكلات كاري و داشتن زندگي سازماني اثر بخش است كه مطابق با مؤلفه هاي ذيل بواسطه پرسشنامه سنجيده مي شود.

خود اگاهی : در اين پژوهش منظور از خوداگاهي مديران این است که آنها شناخت عميقي نسبت به هيجانات ،عواطف ونقاط قوت ،ضعف ونيازهايشان دارند و با خودشان رفتارهاي صادقانه دارند وتصميماتي مي گيرند كه منطبق با ارزش ها و باورهاي انهاست . که منظور ازآن نمره های است که مدیران در شش سؤال از پرسشنامه هوش هیجانی کسب می کنند.

انگيزش: انگیزش مديران در اين پژوهش اشاره دارد به اينكه مديران خواهان پيشرفت وبهبود هستند و مي خواهند كارها را بهتر از گذشته انجام دهند و معياري براي اندازه گيري رشد وپيشرفت داشته باشند. که منظور ازآن نمره های است که مدیران در شش سؤال از پرسشنامه هوش هیجانی کسب می کند.

خودگردانی: منظور از خودگرداني مديران در اين پژوهش اين است كه ايشان با هوش هيجاني مي توانند احساسات و تكانش هاي خويش را كنترل كنند و اينكه هيجانات را به گونه اي يكپارچه سازند تا بتوانند مسائل غير قابل پيش بيني را به راحتي كنترل كنند.که منظور ازآن نمره های است که مدیران درشش سؤال از پرسشنامه هوش هیجانی کسب می کند.

همدلی : در اين پژوهش منظور از همدلي مديران اين است كه ، با موشكافي دقيق علايم ظاهري فرد، بتوانندبه نيازها يا خواسته هايشان پي ببرند وبه عبارتي بدانند مخاطبان چه انتظاراتي از ايشان دارند. که منظور ازآن نمره های است که مدیران درشش سؤال از پرسشنامه هوش هیجانی کسب می کند.

مهارت های اجتماعی : در اين پژوهش مديران، به عنوان انسانهايي خوش برخورد و ممتاز در روابط اجتماعي تلقي مي شوندو اين امر باعث مي شود انان در رهبري ،تعاملات فردي وابراز عقيده اثر بخش باشند. که منظور ازآن نمره های است که مدیران درشش سؤال از پرسشنامه هوش هیجانی کسب می کند.

خودکارامدی: در اين پژوهش منظور از خودكار امدي ،عقايد،باورها وبرداشت مديران گروههاي اموزشي نسبت به توانايي ها و مهارتهاي خود شان است كه بواسطه پرسشنامه22 سؤالی سنجيده مي شود.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 113

قیمت : 14700 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********