متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی (M.A)

گرایش مشاوره مدرسه        

عنوان:

اثربخشی آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران و نشانگان اختلال نارسایی توجه – بیش‌فعالی در کودکان

استاد راهنما:

دکتر مژگان امیریان‌زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 3

بیان مسأله. 5

اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

اهداف پژوهش… 8

اهداف کلی پژوهش… 8

اهداف جزیی پژوهش… 9

فرضیههای تحقیق. 9

فرضیه اصلی پژوهش… 9

فرضیههای جانبی.. 9

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش… 9

تعاریف نظری.. 9

تعاریف عملیاتی.. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پژوهش

مقدمه. 12

مبانی نظری.. 12

بخش اول: سلامت روانی.. 12

جنبه‌هاي سلامت عمومی.. 16

اهداف بهداشت رواني: 17

مفهوم سلامت روان در مكاتب روانشناسي.. 18

مفهوم بهداشت رواني در قرآن. 19

دیدگاههای مربوط به سلامت روان. 20

الف) رویکرد انسانگرایی.. 20

1-  دیدگاه مازلو : 20

2- دیدگاه آدلر : 21

3- دیدگاه اریک اریکسون : 21

4- دیدگاه کارن هورنای : 22

5- دیدگاه اریک برن : 23

6- دیدگاه هری استاک سالیوان : 23

7- دیدگاه اریک فروم : 24

7- دیدگاه کنراد لورنز : 25

8- دیدگاه مک دوگال : 26

9- دیدگاه اسکینر : 27

ب) رویکرد روانکاوی : 27

1- دیدگاه فروید : 27

2- دیدگاه یونگ : 28

3- دیدگاه صفات موری : 29

4- دیدگاه انسانگرایانه : 30

بخش دوم: اختلال کمبود توجه – بیش فعالی.. 31

تعریف اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD) 33

همه‌گیرشناسی اختلال کمبود توجه / بیش فعالی (ADHD) 34

تشخیص کودکان دارای اختلال ADHD.. 35

انواع اختلال کمبود توجه- بیش فعالی.. 37

سبب شناسی اختلال کمبود توجه- بیشفعالی ADHD.. 38

توانایی های هوشی کوکان ADHD.. 38

مشکلات اجتماعی کودکان ADHD.. 39

سیر و پیش آگاهی اختلال کمبود توجه- بیشفعالی ADHD.. 40

درمان اختلال کمبود توجه – بیش فعالی.. 40

ادبیات پژوهش… 42

تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 42

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 44

جمعبندی.. 50

 

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه: 53

روش پژوهش… 53

جامعه آماری: 53

نمونه و روش نمونهگیری.. 53

ابزارهای پژوهش… 54

شیوهی اجرا 55

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 56

ملاحظات اخلاقی: 56

فصل چهارم:یافته‌های پژوهش

مقدمه. 59

بخش اول تحلیل اطلاعات توصیفی.. 59

توزيع گروههاي مورد مطالعه بر حسب گروه 59

میانگین و انحراف استاندارد نمرات سلامت روان و مولفهها 59

میانگین و انحراف استاندارد نمرات نشانگان بیشفعالی- کمبود توجه و مولفهها 61

بخش دوم: یافته‌های مربوط به فرضیههای پژوهش… 62

فرضيه اول پژوهش: آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران تأثير معنی‌داری دارد. 62

فرضيه دوم پژوهش: آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر نشانگان اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی کودکان تأثير معنی‌داری دارد. 62

فرضیه سوم پژوهش: آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر ابعاد سلامت روان (نشانگان جسمانی، اضطراب، افسردگی و اختلال در کارکرد اجتماعی) مادران تأثیر دارد. 63

فرضیه چهارم پژوهش: آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر نشانگان اختلال نارسایی توجه- بیش‌فعالی (بی‌توجهی، بیش‌فعالی و تکانشگری) کودکان تأثیر دارد. 64

فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه. 67

خلاصه  پژوهش… 67

بحث و نتیجه‌گیری.. 67

محدودیتهای پژوهش… 73

پیشنهادهای کاربردی.. 73

پیشنهادهای پژوهشی.. 74

منابع و مأخذ.. 75

پیوست… 86

 

فهرست جدول‌ها

جدول 2-1- ملاک های تشخیص اختلال کمبود توجه – بیش فعالی براساس DSM-IV-TR. 35

جدول 3-1. طرح پیشآزمون- پسآزمون با گروه کنترل. 53

جدول 3-2-  ساختار جلسات آموزش  مادران. 56

جدول 4-1- توزيع فراواني و درصد افراد مورد مطالعه بر حسب گروه 59

جدول 4-2 ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش آزمون  و  پس آزمون سلامت روان و ابعاد آن در دو گروه 60

جدول 4-3 ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش آزمون  و  پس آزمون نشانگان بیشفعالی و مولفههاي آن در دو گروه 61

جدول 4-4. نتايج تحليل کواريانس تاثير عضويت گروهي  بر ميزان نمرات سلامت روان  مادران. 62

جدول 4-5. نتايج تحليل کواريانس تاثير عضويت گروهي  بر ميزان نمرات نشانگان اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی   62

جدول 4-6. نتايج تحليل کواريانس چندمتغیری میانگین خرده مقیاسهای سلامت عمومی مادران. 63

جدول 4-7. نتايج تحليل کواريانس چندمتغیری میانگین خردهمقیاسهای  بیشفعالی-کمبود توجه. 64

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مدیریت رفتار به مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه به نشانگان کمبود توجه – بیش‌فعالی کودکان و سلامت روان مادران بود. با استفاده از طرح پیس‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل، مادران 34 کودک مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه، به صورت در دسترس انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه ازمایش و کنترل تقسیم شدند.گروه ازمایش به مدت 8 جلسه تحت اموزش برنامه گروهی مدیریت رفتار کودکان قرار گرفت. آزمودنی‌ها به وسیله پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه علائم مرضی کودکان در دو مرحله (قبل و بعد از مداخله) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اجرای برنامه آموزشی منجر به افزایش معنادار سلامت روان مادران گروه آزمایش در مقایسه با مادران گروه کنترل شده است. همچنین برنامه آموزشی منجر به کاهش نشانگان بیش‌فعالی – کمبود توجه شده است. در نتیجه برنامه مدیریت رفتاری کودکان در ارتقاء سلامت روان مادران دارای کودک مبتلا به اختلال بیش‌فعالی – کمبود توجه موثر است. لذا پیشنهاد می‌گردد درمانگران از این روش برای کمک به مادران این گروه کودکان استفاده نمایند.

مقدمه

اختلال بيش فعالي- نارسايي[1] توجه يكي از شايع ترين علل مراجعه به روانپزشك و روانشناس است. اين اختلال در بر گيرنده نشانه­هاي تحولي نامناسب از جمله: بيش­فعالي، بي­توجهي و زودانگيختگي مي­باشد (سادوک و سادوک، 2005). اين احتمال وجود دارد كه در صورت همبودي با ساير اختلالات همچون اختلال سلوك  و اختلال يادگيري بر روابط والد – كودك تأثير گذارد (به­پژوه، متوالی­پور، فرزاد، رستمی، حبیبی عسکرآباد، 2010).

هنري ماسن، پاول، کيگان، جروم، هوستون، آلتاکارول، وي کانجر، جان جين (2003، به نقل از یاسایی، 1377) معتقدند والدين و كودكان با يكديگر كنش متقابل دارند، به سخن ديگر بر يكديگر تأثير دوسويه مي­گذارند. بررسي تعامل­هاي كودكان دارای اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی نشان دهنده آن است كه رفتار كودك، به عنوان محرك تنش­زا عمل مي­كند و به نوبه خود بر رفتا ر والد و تعامل ميان والد به ويژه مادر و كودك مؤثر است (یوسفی، سلطانی­فر و تیموری، 2009). کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه-بیش­فعالی در مقايسه با كودكان عادي، رفتارهاي نامناسب بيشتري نشان می­دهند؛ كمتر تبعيت مي­كنند و والدين آنها بيشتر منفي­گرا هستند و كمتر در فعاليت­هاي اجتماعي شركت می­كنند (مک بارنت و پیفیفنر، 2008). اين روابط  نامناسب و تنيدگي­زا بين والد و كودك بيش فعال، در يك چرخه معيوب قرار مي­گيرد (لیفور، هارلود و چاپار[2] ،2008). بنابراين، اشكال در روابط والد- كودك در خانواده­هاي داراي فرزند مبتلا به اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی از ويژگي­هاي اين قبيل خانواده­ها به شمار مي­رود (متولی­­پور و رشیدی، 2009).

چنان كه كيميايي و بيگي(2010)  بعد از سال ها كار با خانواده­ها، موفق به شناسايي چرخه معيوب در روابط والد- كودك در خانواده­هايي با كودك مشكل­دار (همچون كودكان مبتلا به اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی) شدند و آن را ” چرخه معيوب رفتار ناسازگار” ناميدند. بر اساس اين چرخه، رفتار ناسازگارانه كودك، احساس نامناسبي در والدين به وجود مي آورد و بر نحوه واكنش و رفتار آنها با كودكان تأثير مي­گذارد. بدين ترتيب در بسياري از موارد، مي­توان برخورد نادرست والدين را به عنوان عامل اصلي در افزايش مشكلات رفتاري كودكان در نظر گرفت.

جانستون[3] ( 1996) نيز در تحقيقي تعامل بين  والدين و كودكان با اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی را مورد بررسي قرار داد و مشاهده كرد كه والدين اين گروه از كودكان، واكنشهاي منفي­تري در برخورد با كودكان نشان مي­دادند و كمتر از شيوه­هاي مثبت استفاده مي كردند. به طور كلي ، نتايج پژوهش ها حاكي از آن است كه تعاملات درون خانوادگي در خانواده هاي داراي فرزند مبتلا به اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی، با سطوح بالايي از  ناسازگاري و ناهماهنگي همراه است. زيرا اين كودكا ن، از دستورات والدين و ساير اعضا خانواده پيروي نمي كنند، تكاليف را انجام نمي دهند و رفتارهاي منفي بيشتري نسبت به همسالان خود دارند.

در مجموع، چنين شرايطي، موجب بي كفايتي در كاركردهاي خانوادگي خواهد شد. در تعامل والد- كودك اختلال ايجاد مي كند و اضطراب والدين را افزايش مي­دهد (بور، ساندرز، مارکی-دادز[4]، 2002)، اضطراب والدين، نيز به نوبه خود، بر روشهاي تنبيهي آنها تأثير مي­گذارد، و مستقيماً موجب افزايش رفتارهاي منفي در كودك می­شود. با توجه به مطالبي كه ذكر آن رفت، منطقي به نظر مي­رسد كه مداخلات درماني مؤثر براي كاهش آثار تعاملهاي نامناسب والد- كودك مورد نياز است  در اين ميان نقش اصلي جلوگيري از چنين شرايطي و برقراري مجدد تعادل در خانواده بر عهده والدين به ويژه، مادران مي باشد كه به عنوان پايه هاي اصلي خانواده در نظر گرفته می­شوند

يكي از مؤثرترين راهبردهاي درماني كودكان با  اختلال نارسایی توجه – بیش­فعالی مداخله رفتاري در خانواده و آموزش والدين است .برنامه هاي آموزش والدين بر پايه اصول يادگيري اجتماعي بنا شده اند و به والدين ياد مي دهد كه چگونه مي­توانند تعامل مثب­تري با كودكان برقرار كنند و ميزان رفتارهاي ، منفي و تعارضهاي دروني خانواده را كاهش دهند (کازدین، 2000).

برنامه­هاي آموزش والدين مبتني بر اين ديدگاه هستند كه اختلالات رفتاري كودكان در نتيجه تعامل نادرست بين كودك و والد (به ويژه مادر) ايجاد مي شود و تداوم مي­يابد، ذكر اين نكته ضروري است كه در درمان اين گروه از اختلالات رفتاري مي بايستي، اين تعامل ها بازنگري و اصلاح شوند به همين دليل توجه به آموزش مادران در درمان اين كودكان، در دهه هاي اخير به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است. در همين راستا، برنامه­هاي متنوع آموزش مادران، با تأكيد بر كل نظام خانواده به وجود آمده اند. در اين برنامه­ها نگراني­هاي مادران در مورد سبب شناسي، درمان و پيش آگهي اختلال فرزندان در جلسات گروهي مورد بحث قرار داده مي شوند و مادران مي توانند به اطلاعات لازم و حمايت حاضرين در جلسه دست يابند .همچنين، مادران در پرتو دستيابي به اطلاعات جديد، مي توانند مشكلات كودكان را بهتر بفهمند و از طريق دريافت آموزش­هاي لازم، به مهارت­هاي مديريت رفتار تجهيز گردند و متعاقب آن، احساس خود – كارآمدي در آنها افزايش يابد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 104

قیمت : 14700 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********