متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي – گروه مشاوره

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش مشاوره

عنوان:

تدوین و آزمون مدل انگیزشی برای تصمیم به ترک یا ادامه تحصیل دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان اقلید

استاد راهنما:

دکتر کیومرث فرح بخش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

اهميت و ضرورت انجام تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….. 14

اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

فرضيه تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

تعاريف متغيرها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………………. 15

فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

پيشينه نظري………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

نظريه ي تعيين گري شخصي………………………………………………………………………………………………………………… 18

نظريه ي ارزيابي شناختي …………………………………………………………………………………………………………………….. 22

نظريه ي يكپارچگي ارگانيسمي ……………………………………………………………………………………………………………. 25

نظريه ي جهت گيري علي…………………………………………………………………………………………………………………….. 26

نظريه ي نيازهاي بنيادي………………………………………………………………………………………………………………………. 27

ديالكتيك ارگانيسمي……………………………………………………………………………………………………………………………. 28

نيازهاي روانشناختي و انگيزش دروني…………………………………………………………………………………………………….. 30

دروني سازي انگيزش بيروني: نيازها و خود تنظيمي يكپارچه……………………………………………………………………. 32

بافت هاي اجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

زماني كه نيازها ارضا نمي شوند……………………………………………………………………………………………………………… 39

سبك هاي انگيزشي معلم……………………………………………………………………………………………………………………… 41

ارتباط SDT با ساير نظريه ها………………………………………………………………………………………………………………. 43

نظريه ي يادگيري اجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………… 43

نظريه رواني…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

ترك تحصيل و عوامل مربوط به آن………………………………………………………………………………………………………… 49

عوامل موثر بر افت تحصيلي…………………………………………………………………………………………………………………… 49

عوامل فردي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

عوامل مربوط به خانواده………………………………………………………………………………………………………………………… 51

عوامل مربوط به همسالان……………………………………………………………………………………………………………………… 54

عوامل مربوط به مدرسه………………………………………………………………………………………………………………………… 55

عوامل مربوط به كار……………………………………………………………………………………………………………………………… 58

عوامل مربوط به جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………. 59

مداخلات خود تعيين گري: پايه ريزي براي اتمام مدرسه…………………………………………………………………………… 59

مداخلات خود تعيين گري…………………………………………………………………………………………………………………….. 63

دستورالعمل حامي خود تعيين گري……………………………………………………………………………………………………….. 65

به كارگيري مهارت هاي خود مختاري براي اهداف دانش آموزان………………………………………………………………… 68

نمونه هايي از رفتارهاي حامي استقلال معلم در كلاس هاي آموزشي………………………………………………………….. 68

پيشينه پژوهشي…………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

تحقيقات انجام شده در داخل كشور………………………………………………………………………………………………………… 71

تحقيقات انجام شده در خارج از كشور…………………………………………………………………………………………………….. 72

 

فصل سوم: روش اجراي پژوهش

طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

نمونه و روش نمونه گيري……………………………………………………………………………………………………………………… 81

ابزار گردآوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

روش تحليل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………… 84

فصل چهارم: تحليل داده ها

الف: يافته هاي توصيفي………………………………………………………………………………………………………………………… 86

يافته هاي استنباطي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

خلاصه مدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

خلاصه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 105

بحث و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………………… 106

محدوديت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110

پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 112

منابع فارسي………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113

منابع انگليسي……………………………………………………………………………………………………………………………………… 114

پيوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 135

الف) پرسشنامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………… 136

ب) شاخص هاي برازش مدل پيشنهادي با استفاده از نرم افزار AMOS……………………………………………………. 145

ج) شاخص هاي برازش مدل با استفاده از نرم افزار LISREL………………………………………………………………….. 147

فهرست جداول

جدول 4-1: فراواني و درصد نمرات ادراك حمايت معلم از خود پيروي…………………………………… 86

جدول 4-2: فراواني و درصد نمرات ارزش ادراك شده تحصيل…………………………………………………. 88

جدول 4-3: فراواني و درصد نمرات شايستگي ادراك شده………………………………………………………… 89

جدول 4-4: فراواني و درصد نمرات تصميم به ادامه تحصيل…………………………………………………….. 91

جدول 4-5: فراواني و درصد نمرات انگيزش تعيين شده…………………………………………………………… 92

جدول 4-6: فراواني و درصد نمرات عملكرد تحصيلي…………………………………………………………………. 94

جدول 4-7: نمرات همبستگي متغيرها………………………………………………………………………………………… 95

جدول4-8:تحلیل واریانس و مشخصه­های آماري­رگرسیون ارزش ادراك شده تحصيل…………….. 97

و ادراك حمايت معلم از خود پيروي

جدول 4-9: ضرایب بتا و سطح معناداری ارزش ادراك شده تحصيل و ادراك حمايت ………… 97

معلم از خود پيروي

جدول 4-10: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون انگيزش خود تعيين شده، …… 98

ارزش ادراك شده و شايستگي ادراك شده.

جدول 4-11: ضرایب بتا و سطح معناداری انگيزش خود تعيين شده، ارزش ادراك شده …….. 98

و شايستگي ادراك شده.

جدول 4-12: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون انگيزش خود تعيين شده، …… 99

عملكرد تحصيلي مورد انتظار و شايستگي ادراك شده.

جدول 4-13: ضرایب بتا و سطح معناداری انگيزش خود تعيين شده، عملكرد تحصيلي………… 99

مورد انتظار و شايستگي ادراك شده.

 

جدول 4-14 تحلیل واریانس و مشخصه های آماري رگرسیون ادراك حمايت معلم……………….. 100

از خود پيروي

جدول 4-15: ضرایب بتا و سطح معناداری ادراك حمايت معلم از خود پيروي……………………….. 100

جدول 4-16: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون ادراك حمايت معلم از …………. 101

خود پيروي در ارتباط با انگيزش خود تعيين شده101

جدول 4-17: ضرایب بتا و سطح معناداری ادراك حمايت معلم از خود پيروي در ارتباط……… 101

با انگيزش خود تعيين شده

جدول 4-18: تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون انگيزش خود تعيين شده،…….. 102

عملكرد تحصيلي و شايستگي ادراك شده.

جدول 4-19: ضرایب بتا و سطح معناداری انگيزش خود تعيين شده، عملكرد تحصيلي………… 102

و شايستگي ادراك شده

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: نمرات ادراك حمايت معلم از خود پيروي……………………………………………………………………………… 87

نمودار 4-2: نمرات ارزش ادراك شده تحصيلي………………………………………………………………………………………… 88

نمودار 4-3: نمرات شايستگي ادراك شده……………………………………………………………………………………………….. 90

نمودار 4-4: نمرات تصميم به ادامه تحصيل…………………………………………………………………………………………….. 91

نمودار 4-5: نمرات انگيزش خود تعيين شده…………………………………………………………………………………………… 93

نمودار 4-6: نمرات عملكرد تحصيلي………………………………………………………………………………………………………. 94

فهرست شكل ها

شكل 1-1:مدل پيشنهادي از روابط ميان ادراك حمايت معلم از خود پيروي، انگيزش خود تعيين شده، شايستگي

ادراك شده، عملكرد تحصيلي، ارزش ادراك شده تحصيل و تصميم به ادامه تحصيل……………………………………. 11

شكل 1-2: مدل پيشنهادي از روابط ميان ادراك حمايت معلم از خود پيروي، انگيزش خود تعيين شده، شايستگي

ادراك شده، عملكرد تحصيلي و تصميم به ادامه تحصيل………………………………………………………………………….. 13

شكل 2-1: پيوستار تعيين گري شخصي………………………………………………………………………………………………… 34

شكل 2-2: پيامدهاي سطوح ادراك از چالش و مهارت ( از سانتراك، 2001)…………………………………………….. 47

شكل 4-1: مدل اصلاح شده………………………………………………………………………………………………………………….. 103

چكيده

هدف از پژوهش حاضر تدوين و آزمون يك مدل انگيزشي براي تصميم دانش آموزان به ترك يا ادامه تحصيل از دبيرستان بر مبناي نظريه تعيين گري شخصي بر روي دانش آموزان روستايي پسر اول دبيرستان شهرستان اقليد مي باشد. در پژوهش حاضر، نمونه اي 192 نفري از دانش آموزان پسر اول دبيرستان مورد بررسي قرار گرفتند. اين پژوهش متغيرهاي انگيزشي كه بيانگر قصد دانش آموزان به ادامه تحصيل يا ترك تحصيل بود را مورد بررسي قرار داد. در اين پژوهش از نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شد و براي سنجش متغيرها از شش سازه مكنون – ادراك حمايت معلم از خود پيروي، ارزش ادراك شده تحصيل، انگيزش خود تعيين شده، شايستگي ادراك شده، عملكرد تحصيلي و تصميم به ادامه تحصيل استفاده شد.

براي تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل معادلات ساختاري با استفاده از نرم افزار ليزرل و همچنين از روش رگرسيون چند متغيري براي تحليل مسير داده ها استفاده شد.

تحليل مسير اطلاعات پرسشنامه اي نشان داد كه حمايت از خود مختاري توسط معلم و ارزش ادراك شده تحصيل در كلاس درس به طور غير مستقيم از طريق ارتباط با عملكرد تحصيلي و شايستگي ادراك شده باعث تمايل آنان به ادامه تحصيل مي شود.

مقدمه

در طول دهه‌ي گذشته مطالعه‌‌ي فرايندها و پويايي‌هاي انگيزشي توجه تجربي فزاينده‌اي را در حوزه‌ي روانشناسي به خود جلب کرده است.این درحالی است بررسي‌هاي مختلف نشان داده‌اند که علاقه‌ي طبيعي کودکان به يادگيري و پرداختن به آن در طول سال‌هاي مدرسه کاهش پيدا مي‌کند که اغلب نيز تاثير منفي بر پيشرفت تحصيلي آنها مي‌گذارد. برخي از پژوهشگران مدعي هستند که اين وضع حداقل تا حدودي به علت روش معلمان و رويکرد مدرسه به فرايند يادگيري است(مورفي[1] و الکساندر[2]، 2000؛ پينتريچ[3]، 2000). نظريه‌ي تعيين‌گري شخصي (SDT)[4]‌،(دسي و رايان، 1985؛ رايان و دسي، b2000) يکي از نظريه‌هايي است که مي‌تواند به ما در روشن ساختن اين موضوع که چگونه محيط مدرسه و سبک انگیزشی معلمان، نمره و انگيزش کودکان و نوجوانان را تحت تاثير قرار مي‌دهد، کمک کند.

SDT فرض مي‌کند که همه‌ي انسانها به دنبال برآورده ساختن سه نياز بنيادي خود هستند که اساس ماهيت و کيفيت درگير شدن[5] را در هر حيطه تشکيل مي‌دهند (دسي و رايان، 1985). اين نيازها عبارتند از : نياز به خود پيروي[6] که تمايل افراد به درگير شدن در فعاليت‌ها به انتخاب خود و منشاء رفتار خود بودن را نشان مي‌دهد (دوچارمز[7]، 1968؛ دسي و رايان، 1985).

نياز به وابستگي[8] که شامل احساس پيوند با ديگران، يا احساس تعلق داشتن به محيط اجتماعي است (باميستر[9] و لييري[10]، 1995؛ دسي و رايان، 1985). و نياز به شایستگی[11] که به تمايل افراد براي تعامل تاثير گذار با محيط، و تجربه‌ي احساس موثر بودن در ايجاد نتايج دلخواه و جلوگيري از رويدادهاي ناخواسته اشاره دارد (دسي و رايان، 1985؛ ادموندز[12]، نتومانیس[13] و ال. دودا[14]، 2008).

به طور سنتي پژوهشگران SDT بيشتر به بررسي کيفيت انگيزش يادگيرندگان علاقه‌مند بوده‌اند. کيفيت انگيزش[15] به نوع انگيزش زيربنايي رفتار يادگيري اشاره مي‌کند، که مي‌توان آن را از کميت، مقدار يا سطح انگيزش که يادگيرندگان براي يک فعاليت يادگيري مشخص نشان مي‌دهند، متمايز ساخت (رايان و دسي،b 2000؛ ون‌استينکيست[16]، لنز[17]).

در رویکردی به انگیزش که در آموزش و پرورش مفید نشان داده است بیان می شود که رفتار می تواند به صورت درونی یا به صورت بیرونی برانگیخته باشد (دسی و رایان، 1985). انگيزش دروني[18] با مشارکت جستن در يک فعاليت به خاطر لذت ذاتي آن سر و کار دارد (رايان و دسي، 2000).

انگيزش بيروني[19] زماني است که فرد براي به دست آوردن بازده‌هايي که از خود فعاليت جدا هستند در آن درگير مي‌شود (رايان و دسي، 2000).

انگیزش بیرونی را مي‌توان در چهار انگيزه‌ي مشخص از هم متمايز کرد. اين انگيزه‌ها شامل “تنظیم بيروني[20]“، ” تنظیم درون فکني شده[21]“،” تنظیم هویت یافته[22]” و ” تنظیم يکپارچه[23]” است (دسي، رايان، 1985؛ رايان و کانل، 1989).

کم خود پيروترين شکل انگيزش بيروني در تنظیم بيروني است يعني زماني که فرد براي بدست آوردن پاداشهاي بيروني يا براي اجتناب از تنبيه در فعاليتي درگير مي‌شود (دسي و رايان، 1985).

در تنظیم درون فکني شده افراد به علت فشار دروني، احساس گناه يا شرم به يک فعاليت مشغول مي‌شوند (رايان و دسي، 2000).

تنظیم هویت یافته زماني ديده مي‌شوند که افراد به اين دليل در يک فعاليت شرکت مي‌کنند که مشارکت در آن را براي رشد شخصي خود با اهميت مي‌دانند. در اين نوع تنظیم از آنجايي که به فعاليت بها داده مي‌شود رفتار بواسطه انتخاب انجام مي‌گيرد و خود تعيين شده است. تنظیم يکپارچه زماني رخ مي‌دهند که تنظیم هویت یافته به طور کامل با خود[24] تلفيق گشته‌اند و با ساير ارزشها و نيازهاي فرد هماهنگ شده‌اند. تحت تنظیم يکپارچه، رفتار نيز بواسطه‌ي انتخاب و به اين دليل انجام مي‌گيرد که با ساير جنبه‌هاي خود نظير نيازها و ارزش‌هاي فرد هماهنگ است (ون‌استينکيست، لنز و دسي، 2006).

دسی ورایان (1985) مفهوم انگیزشی سومی را پیش کشیدند که برای ارایه ی توضیح کامل تر انگیزش آدمی ضروری است. این مفهوم ناانگيختگي[25] است که به حالت فقدان هر گونه توجه به درگيري در رفتار مورد نظر اشاره دارد.

پژوهش‌هاي SDT همچنين بر محيط بين فردي و اثرات آن بر انگيزش خود پيرو و کنترل شده نيز توجه داشته‌اند. بافت‌هاي اجتماعي (مثل جو کلاس درس) با توجه به ميزاني که حمايت کننده‌ي انگيزش خود پيروي يا کنترل کننده هستند، مشخص مي‌شوند، پژوهش‌ها نشان داده‌اند که بافت‌هاي حمايت کننده‌ي خود پيروي انگيزش خود پيرو را افزايش مي‌دهند در حالي که بافت‌هاي کنترل کننده از انگيزش خود پيرو مي‌کاهند و انگيزش کنترل شده را افزايش مي‌دهند (براي مثال، دسي، اقراري[26]، پاتريک[27] و لئون[28]، 1994؛ گرولنيک[29] و رايان، 1987).

سطح انگیزش و شایستگی ادراک شده دانش آموزان می تواند تصمیم به ترک تحصیل و وضعیت بعدی آنها را پیش بینی کند. نظریه ی تعیین گری شخصی و پژوهش های انجام گرفته پیشنهاد می کنند که با تشویق شایستگی ادراک شده و تعیین گری شخصی دانش آموزان می توان آنها را به ادامه تحصیل ترغیب کرد (ایسن من، 2007). والرند، فورتییر و گوای (1997) معتقدند انگیزش، و به ویژه انگیزش خود تعیین شده، متغیر کلیدی در پیش بینی ترک تحصیل از دبیرستان است، علاوه بر این بافت های اجتماعی نیز نقش بنیادی را در فرایند ترک تحصیل بازی می کند.

انگیزش یکی از نیرومند ترین تعیین کننده های موفقیت یا شکست دانش آموزان در مدرسه است (رایان و کانل، 1989). یک عامل شناخته شده در متون انگیزشی تفاوت های بالقوه ی موجود در روابط میان متغیرهای آموزشی در مناطق روستایی و شهری است. برای مثال محققان اندکی به بررسی این موضوع پرداخته اند که مدل های انگیزش تحصیلی دانش آموزان روستایی چگونه از مدل هایی که برای دانش آموزان مناطق شهری تدوین و آزمون شده اند تفاوت پیدا می کنند (هاردر و همکاران، 2003).

علی رغم نیازهای ویژه ی مدارس روستایی و شرایط اختصاصی آنها، مدارس روستایی گروههای هستند که در متون پژوهشی کمتر به آنها پرداخته شده است (گاندارا[30]، گوتیرز[31] و اُهارا[32]، 2001). تنها کمتر از شش درصد از پژوهش ها بر روی نمونه های روستایی انجام گرفته اند (هاردر و سالیوان[33]، 2006). روستاها
می توانند منجر به انزوای اجتماعی گردند و بر روی نتایج مرتبط با تحصیل و یادگیری تاثیر بگذارد (هاردر، 2007) با این حال تعمیم نتایج پژوهش های غیر روستایی به محیط های روستایی صورت گرفته است بی آنکه تناسب آنها تایید شده باشد (کولدارسی[34] و کب[35]، 1996).

علی رغم این نادیده انگاشتن نسبی، تحقیقات روستایی مهم هستند زیرا مدارس روستایی اغلب با محدودیت های منابع اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند از این رو دانش آموزان روستایی را در معرض خطر برای انگیزش کم و فقدان موفقیت تحصیلی قرار می دهد (هاردر و ریو، 2003).
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 162

قیمت : 14700 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********