متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش مشاوره خانواده

عنوان:

مقایسه تاب‌آوری، بی‌ثباتی ازدواج و بهزیستی روان‌شناختی در مادران کودکان کم‌شنوا و عادی شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر سید محمد کلانتر کوشه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش…. 1

مقدمه. 2

بیان مسئله: 4

اهمیت و ضرورت پژوهش: 7

اهداف پژوهش…. 8

هدف کلی: 8

پرسش‌های تحقیق: 8

پرسش اصلی: 8

پرسش‌های ویژه: 8

تعریف مفاهیم تحقیق: 9

الف) تعریف نظری: 9

ب) تعریف عملیاتی: 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش…. 11

بخش اول: تاب‌آوری.. 12

تاریخچه مفهوم تاب‌آوری: 12

تعریف تاب‌آوری: 12

ویژگی افراد تاب آور: 15

1- منبع کنترل درونی.. 15

2- عزت‌نفس…. 16

3- امید. 16

4- خوش‌بینی.. 16

5- داشتن چشم‌انداز و نگاه رو به آینده 17

6- معنویت… 17

7- طنز و شوخ‌طبعی.. 17

8- همدلی و علاقه اجتماعی.. 17

9- خودکارآمدی.. 17

سبک‌های مقابله: 18

انواع سبک‌های مقابله و مادران کودکان ناتوان.. 20

تاب‌آوری و سبک‌های مقابله. 21

بخش دوم: بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق.. 22

مفهوم بی‌ثباتی ازدواج. 22

عوامل مؤثر بر ثبات ازدواج یا بی‌ثباتی ازدواج. 23

فرآیند تحول و تکوین خانواده در طول زمان و ارتباط آن با تغییرات رضایت زناشویی.. 24

پیامدهای اختلافات زناشویی والدین در کودکان: 25

هم خانگی پیش از ازدواج و انحلال ازدواج: یک بررسی از ازدواج‌های اخیر. 27

کار غیراستاندارد و بی‌ثباتی ازدواج: شواهدی از بررسی طولی شهروندان جوانان.. 27

بخش سوم: بهزیستی روان‌شناختی.. 28

مفهوم بهزیستی روان‌شناختی.. 28

بخش چهارم: مادران کودکان کم‌شنوا 32

تعریف مفهوم کم‌شنوا و ناشنوا 32

شیوع کم شنوایی.. 33

خانواده‌های کودکان کم‌شنوا و مشکلات آن‌ها 33

سازگاری خانواده با کمشنوایی کودک… 35

ناهماهنگی بین والدین در خانواده 37

تأثیر بر برادران و خواهران.. 37

پدران کودکان کم‌شنوا 37

میزان درک دیگران و مشکلات اجتماعی خانواده‌های کودکان کم‌شنوا 38

پرورش یک فرزند کم‌شنوا می‌تواند تجربه‌ای مثبت باشد. 39

مادران کودکان کم‌شنوا و واکنش‌های روانی آنها: 39

مادران کودکان کم‌شنوا و تاب‌آوری.. 40

مادران کودکان کم‌شنوا و بهزیستی روان‌شناختی.. 41

مادران کودکان کم‌شنوا و رضایت زناشویی.. 43

خاتمه: 44

فصل سوم: روش‌شناسی… 46

روش تحقیق: 48

الف) روش کمی پژوهش: 48

ب) روش کیفی پژوهش: 48

جامعه آماری: 49

نمونه و روش نمونه‌گیری و حجم نمونه: 49

ابزارهای پژوهش: 49

مقیاس تاب‌آوری کانر و دیوید سون (CD-RTSC): 49

مقیاس بی‌ثباتی ازدواج (MII): 49

پرسشنامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی ریف: 50

ابزار کیفی: 50

روش اجرای پژوهش: 51

روش کمی: 51

روش کیفی: 51

روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 51

روش کمی: 51

روش کیفی: 51

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها. 52

الف) بخش کمی پژوهش: 53

یافته‌های جمعیت شناختی: 53

تحلیل توصیفی از یافته‌های تحقیق.. 58

تحلیل آماری سؤالات تحقیق.. 59

همگنی واریانس‌ها 59

سؤال ویژه اول: 60

سؤال ویژه دوم: 60

سؤال ویژه سوم: 61

ب) بخش کیفی: 61

مقایسه داده‌های جدول‌های کیفی: 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری… 75

بحث و نتیجه‌گیری: 76

پرسش ویژه اول: 77

پرسش ویژه دوم: 79

پرسش ویژه سوم: 79

محدودیت‌های پژوهش: 82

مشکلات پژوهش: 82

پیشنهادها 82

پیشنهادهای کاربردی.. 83

پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 83

منابع:

منابع فارسی: 85

Refrences: 87

الف: پرسش نامه بی ثباتی ازدواج. 95

پرسش نامه تاب آوری: 96

پرسش نامه بهزیستی روانشناختی: 97

سؤالات محقق ساخته: 103

 

فهرست جداول:

جدول 1-2، عوامل تأثيرگذار برتاب آوري 13

جدول 2-2، تحقیقات انجام‌شده در مورد تاب‌آوری در ایران خارج از کشور 18

جدول 3 – 2، تحقیقات انجام‌شده در مورد بی‌ثباتی ازدواج در ایران و خارج از کشور 27

جدول 4-2، تحقیقات انجام‌شده در مورد بهزیستی روان‌شناختی در ایران و خارج از کشور 31

جدول 4-1، توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک درآمد 53

جدول 4-2، توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک تحصیلات 54

جدول 4-3، توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک سن 55

جدول 4-4، توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک تعداد فرزندان 56

جدول 4-5، توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک وضعیت اشتغال 57

جدول 4-6، یافته‌های توصیفی خرده ‌مقیاس‌های تحقیق در گروه مادران عادی 58

جدول 4-7، یافته‌های توصیفی خرده ‌مقیاس‌های تحقیق در گروه مادران کم‌شنوا 58

جدول 4-8، آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونه‌ای 59

جدول 4-9، آزمون F لوین برای بررسی همگنی واریانس‌ها در گروه‌ها 59

جدول 4-10. مقایسه میانگین‌های دو گروه در تاب‌آوری 60

جدول 4-11. مقایسه میانگین‌های دو گروه در بی‌ثباتی ازدواج 60

جدول 4-12. مقایسه میانگین‌های دو گروه در بهزیستی روانشناختی 61

جدول 4-13، تاب‌آوری در مادران کودکان کم‌شنوا 62

جدول 4-14، تاب‌آوری در مادران کودکان عادی 63

جدول 4-15، بی‌ثباتی ازدواج در مادران کودکان کم‌شنوا 64

جدول 4-16، بی‌ثباتی ازدواج در مادران کودکان عادی 65

جدول 4-17، بهزیستی روان‌شناختی در مادران کودکان کم‌شنوا 65

جدول 4-18، بهزیستی روان‌شناختی در مادران کودکان عادی 69

جدول 4-19، مقایسه داده‌های کیفی در مورد تاب‌آوری در دو گروه مادران 71

جدول 4-20، مقایسه داده‌های کیفی در مورد بی‌ثباتی ازدواج دو گروه از مادران 72

جدول 4-21، مقایسه داده‌های کیفی در مورد بهزیستی روان‌شناختی در دو گروه مادران 73

 

نمودارها:

نمودار 4-1. توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک درآمد 54

نمودار 4-2. توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک تحصیلات 55

نمودار 4-3. توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک سن 56

نمودار 4-4. توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک تعداد فرزندان 57

نمودار 4-5. توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک وضعیت اشتغال 58

چکیده:

هدف: پژوهش حاضر باهدف مقایسه تاب‌آوری، بی‌ثباتی ازدواج و بهزیستی روان‌شناختی در دو گروه از مادران کودکان عادی و کم‌شنوا شهر تهران به روش کمی- کیفی انجام شد.

روش: در قسمت کمی، به روش نمونه‌گیری در دسترس، نمونه‌ی متشکل از 100 نفر از مادران دارای کودکان کم‌شنوا مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های امیراعلم و لقمان و مرکز توان‌بخشی پژواک و 100 نفر از مادران کودکان عادی مراجعه‌کننده به مهدکودک­ها و خانه خلاقیت­های شهر تهران در سال 92 انتخاب شدند. مقیاس تاب‌آوری کانر و دیوید سون و شاخص بی‌ثباتی ازدواج، پرسش‌نامه بهزیستی روان‌شناختی ریف، پرسش‌نامه‌های مورداستفاده در پژوهش حاضر بودند. سپس از روش‌های آمار توصیفی مانند محاسبه میانگین، انحراف معیار و نیز آزمون t-test دو گروه مستقل جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. جهت دستیابی به داده‌های دقیق‌تر، در بخش کیفی نیز از 14 نفر مصاحبه به عمل آمد. این تعداد برحسب اشباع پاسخ‌ها به دست آمد. جداول فراوانی، کدگذاری باز و محوری رسم شد. درنهایت یافته‌های کمی و کیفی باهم مقایسه شدند.

یافته: در بخش کمی، نتایج حاکی از آن بود که مادران دارای کودکان کم‌شنوا تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی کمتری نسبت به مادران کودکان عادی داشته‌اند و ازلحاظ متغیر بی‌ثباتی ازدواج بین دو گروه تفاوتی وجود نداشت. در بخش کیفی نیز یافته‌ها همسو با بخش کمی بود، به طوری که تاب‌آوری و بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان کم شنوا کمتر از مادران کودکان عادی بود و در متغیر بی­ثباتی ازدواج تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: با توجه به پایین بودن بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری در مادران کودکان کم‌شنوا نسبت به مادران کودکان عادی می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً وجود کودک کم‌شنوا به‌عنوان عاملی آسیب‌زننده به این متغیرها عمل کند. ازاین‌روی، آموزش مهارت­های مرتبط در خصوص تاب­آوری و بهزیستی­ روان­شناختی برای مادران کودکان کم­شنوا پیشنهاد می­شود.

مقدمه
در زندگي خانوادگي، گاهي كودكان موجب رنجش و ناسازگاري و نارضايتي والدين می‌شوند و زماني عامل رضايتمندي هستند. وجود کودک کم‌توان در خانواده غالباً تجربه­‌ای ناراحت‌کننده است. یکی از مهم‌ترین علت‌های ناتوانی کودکان، کم شنوایی است که برای بسیاری از والدین، احساسی شبیه داغ‌دیدگی به همراه دارد (موللی و نعمتی[1]،2010). خانواده‌های دارای کودکان کم‌شنوا با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو می‌شوند و در این‌ بین، مادران به علت نقش مراقب مسئولیت بیشتری در قبال این کودکان دارند. درنتیجه با مشکلات مربوط به سلامت روان و بهزیستی روان‌شناختی بیشتری مواجه می‌شوند. اینکه والدین و بخصوص مادران چه طور با این تجربه مختل‌کننده مواجه می‌شوند و آن را کنترل می‌کنند تا حد زیادی به تاب‌آوری والدین و بخصوص مادر بستگی دارد و در این بین ممکن است والدین نتوانند با شرایط پیش رو سازگار شوند و احتمال وقوع طلاق بالا رود.

یکی از عواملی که می‌تواند عملکرد روانی خانواده را در قالب تفکر، خلق و رفتار بهبود دهد و توان مقابله با مشکلات را افزایش دهد، تاب‌آوری[2] است (میکائیلی، گنجی و طالبی جویباری، 1391). به اعتقاد روبینز[3] (2008) در طي يك دهه اخير و با گسترش مباحث مربوط به روان‌شناسی مثبت[4] تمايل به جنبه‌های مثبت سلامت روان همراه با ابعاد منفي آن در حال افزايش است. تاب‌آوری يكي از سازه‌های اصلي اين رويكرد می‌باشد كه جايگاه ویژه‌ای در حوزه روان‌شناسی خانواده و بهداشت روان دارد.

تاب‌آوری، به توانایی فرد در برقراري تعادل زيستي – رواني در شرايط خطرناك گفته می‌شود (كانر و ديويد سون[5]، 2003). كامپفر[6] (2002) باور داشت كه تاب‌آوری، بازگشت به تعادل اوليه يا رسيدن به تعادل سطح بالاتر در سختی‌ها است و ازاین‌رو موجب سازگاري موفق در زندگي می‌شود. سازگاري مثبت بازندگی، هم به‌عنوان پيامد تاب‌آوری و هم به‌عنوان پیش‌آیند آن، می‌تواند محسوب شود. وي اين موضوع را ناشي از پيچيدگي تعريف این سازه و نگاه فرآيندي به تاب‌آوری می‌داند. تاب‌آوری به فرآيند پويايي انطباق مثبت با تجربه‌های تلخ و ناگوار اطلاق می‌شود (لاتار و چيچتي[7]، 2000) كه مقاومت در برابر استرس[8] (گارمزي[9]، 1985) يا رشد پس ضربه‌ای[10] (سنول-دوراک و آیواسیک[11]، 2010) نيز ناميده شده‌اند كه در امتداد يك پيوستار با درجات متفاوت از مقاومت در برابر آسيب رواني قرار می‌گیرد (اينگرام و پرايس[12]،2001). بنا به تعريفي از اولسون، بوند، برنز، بروديك و ساير[13] (2003) تاب‌آوری به انطباق موفقی گفته می‌شود که در مصائب و استرس‌های ناتوان ساز آشکار می‌شود. این تعریف بیانگر این است که تاب‌آوری مستلزم تعامل پيچيده بين عوامل خطرساز و محافظت‌کننده است.

یکی دیگر از متغیرها که می‌تواند به شکل منفی تحت تأثیر کودکان کم‌شنوا قرار گیرد، ثبات ازدواج والدین است. میزان بالای طلاق در ایران و افزایش درصد زنانی که خواستار طلاق‌اند، نشانگر افزایش اختلافات زناشویی است. ازنظر لارسون و هولمن[14] (1994)، ثبات زناشویی سه جزء اساسی «شور و اشتیاق[15]»، «صمیمیت[16]» و «تعهد[17]» را شامل می‌شود. درواقع بی‌ثباتی ازدواج[18] زمانی مطرح است که یکی از زوجین یا هردوی آن‌ها درباره طلاق یا جدایی می‌اندیشند و یا اعمالی را انجام می‌دهند که به پایان رساندن ازدواج، گرایش دارد (بوث و ادوراز[19]، 1985؛ براون، سنچز، نوک و رایت[20]، 2006؛ هاه لگ و ریچتر[21]،2010).

به‌طورکلی مفهوم بی‌ثباتی ازدواج به‌عنوان قطب منفی از یک پیوستاری که تداوم و پیوستگی ازدواج را نشان می‌دهد، دیده می‌شود. اگر یک ازدواج باثبات و پایدار نیروهای زیادی دارد که هر یک از زوجین را ملزم به باهم بودن می‌کند، یک ازدواج ناپایدار و بی‌ثبات نیروهای زیادی دارد که هر یک از زوجین را در جهت جدا شدن از هم سوق می‌دهد (بوث، جانسون[22] و ادوارز، 1983). از سوی دیگر، پژوهش‌ها نشان دادند که ناسازگاری زناشویی با بهزیستی روان‌شناختی رابطه منفی دارد (کرمی، زکی یی و خدادادی، 1391).

ريف و سینگر[23] (1989) معتقدند كه، بهزيستي روان‌شناختی[24] چيزي فراتر از فقدان بيماري است و به آنچه فرد براي بهزيستي به آن نياز دارد اشاره دارد. ریف دريافت كه محققان درباره معيارهايي از قبیل ديدگاه مثبت نسبت به خود، توانايي ايجاد بافت‌هایی منطبق با وضعيت رواني خود، روابط گرم و قابل‌اعتماد با ديگران، احساس هدفمندي و جهت مندي، رشد پیوسته‌ی توانایی‌های بالقوه‌ی فردي و خودمختاری اتفاق‌نظر دارند. بهزیستی روان‌شناختی را می‌توان واکنش‌های عاطفی و شناختی به ادراک ویژگی‌ها و توانمندی‌های شخصی، پیشرفت بسنده، تعامل کارآمد و مؤثر با جهان، پیوند و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت در طول زمان تعریف کرد. این حالت می‌تواند مؤلفه‌هایی مانند رضایت از زندگی، انرژی و خلق مثبت را نیز در برگیرد (کارادماس[25]، 2007).

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 116

قیمت : 14700 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********