متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

با عنوان : بررسی ضریب نفوذ گازها در نفت خام

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي شيمي-فرآيند
عنوان:
بررسي ضريب نفوذ گازها در نفت خام

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده
نفوذ ملكولي يكي از عوامل مؤثر در تزريق امتزاجي گاز به مخازن نفتي جهت ازدياد برداشت مي باشد.
اختلاف گراديان غلظت بين گاز و نفت درون مخزن باعث انتقال جرم بين دو فاز شده كه در نهايت منجر به
حلاليت گاز در نفت مي شود كه اين فرآيند با كاهش ويسكوزيته نفت و تثبيت فشار مخزن باعث بهتر جاروب
كردن نفت بخصوص نفت چسبيده به جداره هاي محيط متخلخل سنگ مي گردد.
در اين فرآيند پارامتر نفوذ ملكولي به عنوان پارامتر كنترل كننده ازدياد برداشت داراي اهميت بوده و
همچنين پيش بيني دقيق مقدار ضريب نفوذ گازها در هيدروكربن هاي مايع،يكي از پارامتر هاي اساسي براي
شبيه سازي مخازن مي باشد.در اين تحقيق چند مدل محاسبه ضريب نفوذ سيستم هاي دو جزئي گاز در نفت يا
مي باشند. Riazi, Zhang, مايعات هيدروكربوري معرفي شده است كه از جمله آنها روش
مي باشد. اين روش PVT از متداول ترين روش هاي آزمايشگاهي محاسبه ضريب نفوذ استفاده از سل
شامل مانيتور كردن فصل مشترك و بررسي تغييرات فشار سل با زمان است ، سپس با استفاده از مدل سازي
رياضي داده ها ضريب نفوذ محاسبه مي شود.همچنين در پايان ارتباط ضريب نفوذ يا پارامترهاي فيزيكي از قبيل
دما،فشار،ويسكوزيته،و …. بررسي شده كه با توجه به تحقيقات انجام شده ضريب نفوذ با دما و اختلاف غلظت
جسم نفوذكننده نسبت مستقيم و با ويسكوزيته نسبت عكس دارد.

مقدمه
در پروژه هاي بازيافت نفت ،گاز به دلايل مختلف از جمله تثبيت فشار مخزن و ازدياد برداشت به درون
مخزن تزديق و مقدار گازي كه از بالا به نفت تزريق مي شود در نفت حل مي شود، باعث كاهش ويسكوزيته،
كشش سطحي و دانسيته شده كه تحقيقات نشان مي دهد سرعت حل شدن گاز در هيدروكربن هاي مايع (نفت
خام) به ضريب نفوذ بستگي دارد.در مخازن نفت تخمين سرعت انتقال جرم براي تعيين ميزان گاز نفوذ كرده در
نفت در تزريق گاز لازم مي باشد. پس يكي از مهمترين خواص در محاسبات سرعت انتقال جرم ،ضريب نفوذ مي
باشد . توليد از مخازن نفتي با روش تخليه طبيعي تنها به برداشت كسر كوچكي از كل نفت (حدود 10 تا 15
درصد) در جاي اوليه منجر مي شود. اين مقدار بستگي به عوامل متعددي از جمله چگونگي مكانيسم
رانش،خواص سنگ و سيال مخزن و …. دارد.
از اين رو مقوله مهمي به نام ازدياد برداشت از مخازن نفتي مطرح شده است كه اگر چه با هدف تثبيت
فشار، كاهش ويسكوزيته برداشت از مخزن را تا حد معيني بالا مي برد ؛ اما با اين وجود هنوز قسمت اعظم نفت
در زيرزمين باقي مي ماند. به طور كلي بر اساس زمان برداشت از مخازن، بازيابي به سه دسته برداشت نوع اول
،دوم و سوم دسته بندي مي شوند.
در برداشت نوع اول نيروي محركه اختلاف فشار مخزن و فشار انتهاي چاه توليد مي باشد. در اين روش
تنها 10 تا 20 % از كل نفت قابل بازيابي است در برداشت نوع دوم ،مخازن گازي تحت تأثير تزريق گاز يا رانش
طبيعي آب براي تخليه قرار مي گيرند . در بازيابي نوع سوم ،روش هاي حرارتي تزريق گاز و مواد شيميايي انجام
مي گيرد كه مي تواند بازيابي هيدروكربنها را به طور اساسي افزايش دهد.تزريق گاز در ازدياد برداشت يكي از
مؤثرترين و اقتصادي ترين روش ها است.
در سال هاي اخير مسأله ي ميزان انتقال جرم ،بخصوص در مخازن شكاف دار به هنگاميكه يك گاز به
مخزن نفت جهت بازيافت تزريق مي گردد مورد توجه و اهميت فراوان قرار گرفته است . بر اثر استخراج از اين
مخازن حالت تعادلي كه در ميليون ها سال در اين مخازن شكل گرفته به هم خورده و مواد از جايي با غلظت
زياد به محلي باغلظت كم وارد مي شوند. ميزان سرعتي كه مواد تحت آن حركت مي كنند در هر نقطه و در هر
جهتي به گراديان غلظت در آن نقطه و جهت بستگي دارد. در مخازن نفتي بدست آوردن نرخ انتقال جرم به
وسيله ي نفوذ مولكولي در محاسبه ي مقدار گاز نفوذي به داخل نفت در پروژه هاي تزريق گاز ضروري مي
باشد.
با توجه به موارد فوق و موارد ديگري از كاربرد ضريب نفوذ ملكولي در مخازن نفتي به اهميت تعيين
دقيق ضريب نفوذ ملكولي پي مي بريم ؛اما با توجه به اين اهميت هنوز هم رابطه اي كه بتواند مقدار قابل قبولي
براي محاسبه ضريب نفوذ ملكولي به ما بدهد وجود ندارد .در ادامه ي اين بخش تاريخچه اي از تلاش هاي انجام
شده در اين زمينه در سال هاي گذشته را بيان مي كنيم.

اولين اندازه گيري ضريب نفوذ ملكولي در سيستمهاي هيدروكربني توسط
, ودر سال 1971 Woessner, در سال 1956 انجام شد . در سال 1969 Reamer آن توسط
در سال 1995 Riazi در سال 1988 و Renner ، در سال 1976 Sigmund تحقيقاتي را انجام دادند Mckay
تكنيك هايي براي محاسبه ي ضريب نفوذ مولكولي براي سيستم هاي هيدروكربني در فشارهاي بالا گزارش
دادند كه بيشتر اين كارها به دليل محدوديت هاي دستگاهي، در محدوده فشارهاي پايين تر از فشار مخزني
انجام شده است.
علاوه بر اينها براي محاسبه ي ضريب نفوذ از داده هاي آزمايشگاهي تقريب هاي زياد و مختلفي براي
مدل كردن داده ها در نظر گرفته مي شد، كه اين دليل اصلي براي اختلاف در ضريب نفوذ ملكولي اندازه گيري
شده در شرايط يكسان براي يك سيستم يكسان توسط افراد مختلف مي باشد. براي مثال ؛سيگموند
30 را براي ضريب ×10 -9 m/sec 311 مقدار 2 k 37/7 و درجه حرارت bar در سال 1976 در فشار Sigmund
7 را ×10-9 m / sec در همين شرايط و سيستم مقدار 2 (Graue) نفوذ متان –پروپان گزارش داد . در حاليكه
گزارش داده بود كه اين اختلاف براي سيستم هاي مايع در فشار بالا بيشتر هم خواهد شد.
به طور كلي روش هاي مختلفي براي اندازه گيري ضريب نفوذدر سيستم هاي هيدروكربوري مورد
استفاده گرفته است كه در فصل 3 ، چند روش به تفصيل آورده شده است.
در اين جا لازم است به نكته اشاره كرد كه اغلب ضرائب نفوذ بدست آمده توسط محققين به روش هاي
مي باشند و چون نفت مخلوط تعداد زيادي از هيدروكربورها (Binary) گفته شده براي سيستم هاي دو جزئي
مي باشد. مقادير دو جزئي بايستي به مقادير چند جزئي تبديل گردند كه در اين زمينه نيز هنوز رابطه صحيحي
(Porous وجود ندارد اغلب ضرائب بدست آمده توسط محققين در توده سيال مي باشد. وجود محيط متخلخل
ضريب نفوذ را كاهش مي دهد كه مقدار كاهش تابع درجه تخلخل و ساختمان داخلي محيط متخلخل media)
مي باشد و در پايان ذكر اين نكته لازم است كه محاسبه ضريب نفوذ در مخلوط هاي چند جزئي و همچنين
تأثير مخزن بر روي ضريب نفوذ هنوز در مرحله شناسايي مي باشد.

تعداد صفحه : 76

قیمت : شش هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********** *********

دسته بندی : مهندسی شیمی

دیدگاهتان را بنویسید